Vítejte na webových stránkách mateřské školy Zlaťáček

ZAHÁJENÍ PROVOZU MŠ OD 12. 4. 2021

Provozní doba od 6:00 do 16:30

ŽÁDÁME RODIČE, ABY PŘI VSTUPU DO MŠ POUŽÍVALI RESPIRÁTOR.

 

ORGANIZACE PROVOZU A EPIDEMIOLOGICKÁ OPATŘENÍ

Provoz bude otevřen pouze pro:

· děti, které mají povinné předškolní vzdělávání – skupiny do 15 dětí

· mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:

o zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

o pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

o pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

o zaměstnanci bezpečnostních sborů,

o příslušníci ozbrojených sil,

o zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

o zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

o zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

o zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

o zaměstnanci Finanční správy České republiky.

o Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

o Nadále platí pokyny Školního řádu jak nahlašovat a omlouvat děti (vždy den dopředu).

Další pravidla platná od 12. 4. 2021

související s pandemií onemocnění COVID-19

· Bude pravidelné testování dětí, které bude probíhat každé pondělí a čtvrtek. Přehled návazných postupů a návod na provedení testu najdete v odkazech. Testování bude prováděno na jednotlivých třídách . Zákonný zástupce sám provede svému dítěti odběr a za asistence pracovníka školy se test vyhodnotí po 15 minutách, na výsledky musí zákonný zástupce počkat. Ve třídách bude zajištěno dostatečné větrání a rozestupy po celou dobu testování. Před vstupem do třídy si zákonný zástupce umyje ruce a při vstupu použije dezinfekci. V pondělí tj. každý první den testování se budou děti testovat průběžně jak budou přicházet, žádáme rodiče aby přiváděli děti nejdéle v 7:45 hod. z důvodu času na test a zahájení povinného vzdělávání, které začíná v 8:00 hod. Ve čtvrtek bude prováděno testování u všech dětí v 7:30 hod. To znamená, že budete své děti přivádět v tento den v 7:30 hod.

· Kdy se testovat nemusí: testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

· Děti musí mít v šatně k dispozici 2 chirurgické roušky x respirátory. Všechny třetí osoby musí používat respirátor při vstupu do budovy k ochraně dýchacích cest nosu a úst. Dále nesmí vstoupit do budovy s příznaky respiračního onemocnění

ODKAZY:

Přehled návazných postupů antigenního testování ZDE

Instruktážní videa k oběma centrálně distribuovaným Ag testům naleznete ZDE

 

Formulář OČR ke stažení ZDE

 

PRAVIDLA PROVOZU OD 1. 9. 2020
Dodatek č. 1 ke Školnímu řádu na šk. rok 2020/2021

Vážení rodiče, vzhledem k současné situaci, související s pandemií onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem, si vás dovolujeme upozornit na pravidla, kterými se mateřská škola bude řídit od 1. 9. 2020 do odvolání.

· Provoz bude probíhat od 1. 9. 2020 od 6:00 hod do 17:00.

· Stravování bude zajištěno v běžném režimu.

· S dětmi budeme co nejvíce za příznivých klimatických podmínek venku.

· Po převléknutí při vstupu do třídy změří učitelka dítěti teplotu.

· Do mateřské školy bude přijato dítě jen zcela zdravé tzn. bez jakýchkoliv příznaků respiračního onemocnění – rýma, kašel, zvýšená tělesná teplota nebo horečka, a to i samostatně, nejen v kombinaci. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest nesmí do mateřské školy vstoupit.

· V případě, že se během dne u dítěte objeví známky respiračního onemocnění, bude neprodleně telefonicky kontaktován rodič, který je povinen si pro dítě okamžitě (co možná v nejkratším časovém úseku) do mateřské školy přijít.

· Požadujeme u každého dítěte minimálně 2 roušky pro případ nákazy, které budou mít k dispozici v šatně.

· U dětí, které trpí alergií, je nutné donést písemné potvrzení od lékaře, že je dítě léčeno alergologem a v období, které specifikuje lékař ve zprávě, je projev rýmy a kašle alergického původu. Bez této zprávy není možné, aby dítě setrvalo v kolektivu!

· Při vstupu do mateřské školy je nutné použít dezinfekci na ruce, dávkovače jsou umístěny u každého vchodu.

· Při vstupu do třídy mateřské školy si děti za pomoci personálu řádně umyjí ruce vodou a tekutým mýdlem.

· Neprodleně po předání dítěte zákonným zástupcem pedagogovi opustí zák. z. budovu školy.

· Žádáme vás, abyste tato pravidla respektovali. Respektováním a dodržováním těchto pravidel chráníte nejen své děti, ale také sebe a v neposlední řadě i nás pedagogické pracovníky a provozní personál mateřské školy.

 

 

MŠ Malé náměstí 2