Mateřská škola, Malé náměstí 2, Cheb 350 02

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy za rok 2020/2021

Obsah:

 • základní údaje o škole

 • projekty

 • údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti

 • údaje o příjímání nebo zařazování dětí

 • výsledky vzdělávací činnosti

 • další vzdělávání pracovníků

 • údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI

 • údaje o mimoškolních aktivitách

 • základní údaje o hospodaření

Výroční zpráva projednána: poradou pracovníků školy 30. 9 . 2020

Zpracovala ředitelka školy: Věra Pechrová

Charakteristika školy

Název: Mateřská škola Cheb, Malé náměstí 2, příspěvková organizace

Sídlo: Malé náměstí 2, 350 02 Cheb

Zřizovatel: Město Cheb

Ředitel škol: Věra Pechrová

Zástupce řed. školy: Věra Šilhánková

Vedoucí školní jídelny: Eliška Zimmelová

Telefon: 354 423 213

e – mail: info.matskola2@ volny.cz

internetové stránky: www.mszlatacek –cheb@ wz.cz

Základní údaje o škole

Mateřské škola je příspěvkovou organizací. Budova panelákového typu se nachází na sídlišti Zlatý vrch. Ve školním roce 2020/2021 probíhalo předškolní vzdělávání v šesti třídách s celodenním provozem. Věkové složení tříd bylo heterogenní. Součástí mateřské školy je školní jídelna a zahrada. Školní jídelna připravovala v rámci doplňkové činnosti stravu pro Mateřskou školu Diakonii Cheb. Celkem se připravovalo 44 porcí pro tento subjekt. Školní jídelna také připravovala dietní jídla.

Profilace jednotlivých tříd

Třídy nemají svou typickou profilaci na třídách se pracuje vyváženě ve všech oblastech. RVP PV

Projekty – jsme zapojeni OP VVV – Šablony II, které byly zahájeny od února 2019 a skončily červenec 2021 – personální podpora školní asistent + polytechnické vzdělávání – proškolení všech pedagogů, pokračovalo se v projektu Klokanovy školky

Vzdělávací model školy – osobnostně orientovaný – cíle modelu směřují k dítěti .

Tyto cíle jsme naplňovali v tématech ŠVP PV) plán je vypracován na období šk. roku 2015- 2018.

Název programu : Modrá planeta – můj domov

Motto : Svět je velké zrcadlo- chováš – li se k němu dobře, odmění tě, ničíš – li ho potrestá tě.

Podtémata :

Moje školka já a kamarádi

 • poznáváme prostředí třídy, školky,

 • určujeme si pravidla soužití v MŠ, moji kamarádi, dospělí, osobnost dítěte samotného

 • zdobíme třídu a školku

 • hrajeme hry, hrajeme si na školu – budu školák – připravujeme se na školu

 • oslavujeme Den dětí

Dílčí vzdělávací cíle :

 • získání relativní citové samostatnosti

 • posilování prosociálního chování k ostatním lidem ( v mateřské škole, v herní skupině )

 • rozvoj společenského a estetického vkusu

 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních ( vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních ( výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)

rozvoj tvořivosti ( tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření )

Poznáváme jak je svět barevný

 • pozorujeme proměny v ročních obdobích, sváteční tradice

 • pozorujeme počasí, poznáváme časové představy

 • práce a hry s přírodninami, tvoření z ekomateriálu

 • ekologie – třídění odpadu, péče o přírodu, ekosystémy

 • živá a neživá příroda v proměnách – experimentování

Dílčí vzdělávací cíle

 • pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit

 • rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám

 • rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti

 • osvojení si věku přiměřených praktických dovedností

 • rozvoj tvořivosti, (tvořivého myšlení řešení problému, tvořivého sebevvjadřování)

Chráníme svou Zemi a vše kolem ní

 • poznáváme planetu Zemi, poznáváme Vesmír

 • živá příroda – zvířata

 • život ve společnosti lidí- poznávání různých kultur a národností

 • vztah ke kulturním hodnotám – pohádky, bajky, pověsti

 • vztahy a postavení v rodině

 • technika na Zemi

 • oslava Dne Země

Dílčí vzdělávací cíle :

 • vytváření elementárního povědomí o širším přírodní , kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých změnách

 • rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství ( třída, rodina, ostatní děti )

 • vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností

 • osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické)

Bydlíme ve městě

 • poznávám moje město, hlavní město – pověsti, historie

 • povolání vážit si lidské práce

 • doprava – dopravní prostředky ,dopravní značky, co dělají chodci

 • velká škola a já ( seznámení se návštěvy ve škole)

Dílčí vzdělávací cíle :

 • rozvoj a užívání všech smyslů

 • posilování přirozených poznávacích citů ( zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)

 • rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání

 • seznamování s místem a prostředím ve kterém dítě žije

 • vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení

Staráme se o své zdraví

 • sportování všeho druhu a otužování
 • zdravě jíme

 • naše tělo stůně

 • nezdravý život – drogy, kouření, alkohol

 • moje tělo – orgány

Dílčí vzdělávací cíle :

– vytváření zdravých životních návyků a postojů jeho základů zdravého životního stylu

Tato integrovaná témata byla rozpracovávána do TVP, ve kterých se vzdělávací cíle plnily dle zájmů a schopností dětí.

Zaměstnanci školy

Pedagogové 12 všichni kvalifikovaní všichni úvazek 1,0

Asistent padagoga 1 úvazek 0,5

Učitelka na překrývání řed. 1 kvalifikovaná úvazek 0,4848

Učitelka na překrývání z.ř. 1 nekvalifikovaná DPP

Nepedagogický pracovník školní asistent kvalifikovaný úvazek 0,6

Provozní zaměstnanci MŠ 3 všichni úvazek 1,0

Provozní zaměstnanci ŠJ 4 všichni úvazek 1,0

Mzdová účetní 1 kvalifikovaná úvazek 0,23

Hlavní účetní 1 kvalifikovaná úvazek 0,23

Údržbář 1 DPP

Školní asistent byl hrazen z dotačního projektu Šablony II

Počty nově přijatých dětí

Ve školním roce 2019/2020 bylo na mateřskou školu přijato 40 dětí.

Výsledky vzdělávací činnosti

Při plánování výchovných činností jsme využívali odborné literatury a tisku zejména nakladatelství PORTÁL ( Nápadník, Kafomet, odborný časopis Informatorium, odborný časopis Poradce ředitelky MŠ. Inspiromat (nakl. RAABE),Zdravá mateřská škola, Činnosti v MŠ, internetový portál pro předškolní výchovu Nápovědník pro MŠ a materiály získané ze vzdělávacích seminářů. Odborné metodiky zaměřené na jednotlivé vzdělávací oblasti RVP PV mají učitelky v pedagogické knihovně neustále k dispozici. Využívali jsme poznatků ze seminářů a webinářů které se týkaly polytechnického vzdělávání a pedagogické diagnostiky. V plánování jsme vytvářeli dlouhodobější témata.

Třídní vzdělávací programy byly v souladu se Školním vzdělávacím programem a rámcovým programem. Programy se systematicky a průběžně vyhodnocovaly. Nedostatky jsme se snažili okamžitě napravit. Hodnocení probíhala formou autoevaluace zaměstnanců, evaluací třídních vzdělávacích plánů a pedagogickou diagnostikou dítěte. Vedly se diskuze k hodnocení na třídách mezi učitelkami, pedagogických a provozních poradách a schůzkách s rodiči.

S dětmi byly provedeny testy školní zralosti a s jejich výsledky byli rodiče osobně seznámeni.

|v tomto školním roce vzdělávání z důvodu pandemie přerušeno pro všechny děti na 2 a půl měsíce. Od 8. 3. do 6.4. poloviny probíhala distanční výuka pro děti s povinným předškolním vzděláváním Evaluace výchovné činnosti v jednotlivých oblastech byla vyhodnocena dotazníky – vztah průběhu a výsledků vzdělávacích aktivit ke koncepci školy třídními učitelkami:

 1. oblast pohyb – vytvářely se podmínky zejména pro spontánní pohyb, mohli jsme zařazovat různé pohybové aktivity i v prostoru velké tělocvičny – spolupráce se ZŠ , pomůcky na rozvoj a zdokonalování hrubé motoriky spolupráce s FC Cheb – školka v pohybu – pohybové aktivity

 2. oblast jazyk byly dokoupeny didaktické pomůcky na jazykovou výchovu s obrazovým materiálem, některé pomůcky byly i vyrobeny pedagogy -výsledek dotazníků – evaluace, nadále pokračoval důraz byl kladen na pomůcky ve třídě , kde se vzdělávají děti se SVP s vývojovými poruchami řeči. U dětí jsme rozvíjeli slovní zásobu a zdokonalování komunikace formou vyprávění příběhů a pohádek, popisů obrázků. Děti mají problémy se samostatně vyjadřovat.

 3. oblast poznávání – do vzdělávacích činností bylo zařazeno experimentování, vyhledávání informací v knihách, encyklopediích i za pomocí internetu, děti byly vedeny k logickému a kritickému myšlení – pro tuto oblast byly doplňovány pomůcky

 4. oblast estetika – podpora rozvoje fantazie, kreativní tvoření, práce s přírodninami a keramickou hlínou, tvoření různými technikami podle návodů a odborných metodik, děti byly vedeny k vlastní výzdobě třídy, šatny a chodeb. Ve všech třídách se uskutečnilo předvedení polytechnické stavebnice Lego – Malá technická univerzita

 5. oblast práce, grafomotorika – byly postupně doplňovány pracovní listy a pomůcky k rozvíjení grafomotoriky výtvarný materiál, zejména kreslících a psacích potřeb papíry velkého formátu, silné fixy, pastelky a tužky, pomůcky pro hrubou motoriku- byl zakoupen kinetický písek s kterým se dá pracovat ve třídě , mechanické hračky na hry v písku, další didaktické pomůcky k rozvoji jemné motoriky, na modelování zakoupena keramická hlína, byly stavebnice k polytechnické stavebnice.Ke zkvalitnění vzdělávací činnosti je vypracován plán, který je součástí ŠVP.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

 • workshopy pořádaných v rámci projektu Klokanovy školky – 3 pedagogové

 • Diagnostika školní připravenosti – 6 pedagogové

 • Jak pomáhat dětem zvládat jejich emoce 1 pedagog

 • Jak zvládat vlastní emoce a řešit problém s dětmi 1 pedagog

 • Polytechnická výchova – Malá technická univerzita 10 pedagogů

 • Bouřlivé změny v zaměstnávání pedagogů v roce 2020/2021 ředitelka

Kontrola ČŠI: kontrola neproběhla

Ostatní : –

 1. byla provedena kontrola VZP ČR – platby pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného – nebyly porušeny žádné právní předpisy

 2. KHS – předmět kontroly -plnění povinností stanovených v přímo, použitelných předpisech EU týkajících se potravin – nebyly porušeny žádné právní předpisy

Mimoškolní aktivity

 • Spolupráce s SPC Cheb – podpůrná opatření

 • FC Cheb –spolupráce v teplých měsících roku využívání hřiště ke hrám a sportovnímu pohybu – běh, překonávání překážek, míčové hry, Cvičení s trenérem v tělocvičně

 • Zajišťování programu ve spolupráci s MÚ – Vítání občánků
 • Sbírka žaludů a kaštanů
 • Spolupráce s DDM Sova – sběr suchého pečiva pro zvířata

Základní údaje o hospodaření

Rozpočty, které škola měla k dispozici byly dodrženy. Z příspěvku Města Cheb vznikl i hospodářský výsledek, z kterého zřizovatel poskytl škole část do rezervního fondu a fondu odměn. V rámci rozpočtu byla škola udržována zajištěním drobné údržby. Rezervní fond byl použit na opravu a očištění fasády celého objektu a s tím bylo spojeno i očištění tartanu na pozemku školní zahrady (na povrchu mech- nebezpečí úrazu). Dále na údržbu zahrady.

Mateřská škola provozuje doplňkovou činnost – příprava stravy pro MŠ Diakonie Cheb.

Dokončil se dotační projekt Šablony II – personální podpora školní asistent a polytechnická výchova.