Představuje se Vám třída SLUNÍČKO4 (2)

 

V této třídě dávají dětem radost, učí je, poznávají s nimi nové věci a tvoří různými technikami paní učitelky Věrka a Vendulka. Vše, co se děti učí, je nabízeno formou hry a prožitkového učení. Naší prioritou je vytvářet dětem radostnou a pohodovou atmosféru ve třídě, a to především podporou kamarádských vztahů (vážit si a respektovat jeden druhého). Součástí takové atmosféry je i estetické prostředí, na kterém se podílejí samy děti.

O ČEM SI POVÍDÁME….

PŮJDEM SPOLU DO POHÁDKY (15. 2. – 13. 3.)

Záměr – seznámit se s knihami českých pohádek, pochopit jejich moudrost a vtip, rozvíjet řečové schopnosti, spolupracovat s ostatními

Činnosti: umět seřadit děj podle obrázků, vyprávět děj podle obrázků, reprodukovat pohádku i bez obrázků, vyjádřit děj dramatickou improvizací, vyjadřovat se samostatně smysluplně ve vhodně zformulovaných větách, vymýšlet slova s opačným významem, vymýšlet rýmy, umět zachytit část děje v kresbě

KOULE, KOULE, KOULIČKA – SNĚHULÁKŮ ŠKOLIČKA (3.2. -14. 2.)

Záměr – umět poznat znaky zimní přírody, motivace sněhulákem a jeho školou, upevňování znalostí a schopností před vstupem do ZŠ

Činnosti: rozhovory o zimě, vyhledávání symbolů zimy, výtvarné činnosti s experimentováním – inkoust x zmizík, sůl x lepidlo, určování písmene na začátku slova, rozkládání slov na slabiky, cviky při překážkové dráze, pohybové hry, říkadla s pohybem, pojmenování a třídění tvarů, seřadit předměty podle velikosti, orientace v číselné řadě do deseti – více, méně stejně, o kolik méně, o kolik více, modelování

PROŽÍVÁME ADVENTNÍ ČAS A JEHO ZVYKY (11. 11. – 20. 12.)

Záměr – vytvořit si společnou atmosféru předvánočního času, prožívat předvánoční tradice

Činnosti: pohybové hry s písničkami, tvoření ozdob, výroba čerta – míchání barviček, práce s látkou a krepovým papírem, zpívání koled při doprovodu klavíru, tvoření adventního kalendáře, zdobení stromečku, úklid hraček – příprava na příchod Ježíška, dramatizace vánočních koled

HLEDÁME BARVY PODZIMU (14. 10. – 8. 11.)

Záměr – pozorování podzimních změn v přírodě – rostliny, barvy, zvířátka

Činnosti: experimentování s barvami – míchání odstínů, umět pojmenovat základní a vedlejší barvy, tvoření z papíru – drak, vázání provázku, pohybové ztvárnění písniček, doprovod písniček na jednoduché rytmické nástroje, dozvědět se, proč se příroda mění

HRAJEME SI VE SLUNÍČKU SE ZNAČKAMI (2. 9. – 13. 10.)

Záměr – pomoci dětem seznámit a adaptovat se na nové prostředí – kamarádi, paní učitelky, zaměstnanci školy, režim dne, znát a dodržovat pravidla

Činnosti: seznamovací hry, pracovní činnosti – stříhání, lepení skládání papíru, taneční a pohybové hry,výtvarné činnosti – používání různých technik – práce s barvami, orientace v prostoru – před, za, vedle, první, poslední, třídění podle barvy, vlastnosti, druhu, rytmizace říkadel s pohybem, zpívání písniček – rozlišování vysokého a nízkého tónu