Školní vzdělávací program

Název programu :

Modrá planeta – můj domov

Motto :

Svět je velké zrcadlo – chováš-li se k němu dobře, odmění tě, ničíš-li ho – potrestá tě.

1. Identifikační údaje

Název školy : Mateřská škola Cheb, Malé náměstí 2, příspěvková organizace

.

IČO: 709 87 432

Sídlo: Malé náměstí 2, 350 02 Cheb

Telefon: 354 423 213

E-mail: info.matskola2@volny.cz

Zřizovatel: Městský úřad Cheb,

Sídlo: nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 20 Cheb

 

Ředitel školy: Věra Pechrová

Zástupce ředitele: Věra Šilhánková

Vedoucí školní jídelny: Eliška Zimmelová

Na vytvoření programu se podíleli: pedagogičtí pracovníci, zástupkyně ředitelky, vedoucí jídelny, školnice

Projednání a schválení programu:

Program byl projednán ředitelem školy na provozní a pedagogické poradě dne 16. září 2019

ŠVP vydal ředitel školy dne 9. září 2009

Platnost ŠVP šk. rok 2009/2010 – 2012/2013, změna únor 2013, platnost šk. rok 2012/2013 – 2015/2016, platnost šk. rok 2016/2015 – 2019 /2020, změna září 2017, platnost šk. rok 2017/2018 – 2020/2021

 

2. Obecná charakteristika školy

Obecná charakteristika školy

Stručná historie školy:

Mateřská škola je v provozu od 1. září 1990. Od tohoto roku byly v provozu čtyři třídy mateřské školy a dvě oddělení jeslí. V roce 1996 se jesle zrušily a od září toho roku bylo v provozu šest tříd mateřské školy, ve kterých probíhá provoz doposud.

V roce 1990 pracovalo na zařízení třicet tři zaměstnanců. Z toho osm učitelek, sedmnáct

provozních zaměstnanců a osm zdravotních sester. V roce 1993 byla provedena úsporná opatření v počtu zaměstnanců a to hlavně provozních, kde počet klesl na polovinu. 1. listopadu roku 2001 nám bylo přiděleno dislokované pracoviště bývalé 3. mateřské školy, Přemysla Otakara 1, Cheb. Tato MŠ z údajů kroniky je v provozu od roku 1948 a z počátku byl provoz celotýdenní. Nacházelo se se ve vilové čtvrti nedaleko centrální mateřské školy. V zařízení byly dvě třídy. Provoz pracoviště skončil v roce 2015 z důvodu nenaplnění kapacity MŠ. V roce 2003 škola vstoupila do právní subjektivity s názvem Mateřská škola Cheb, Malé náměstí 2. V roce 2006 – 2008 se uskutečnila výměna oken v celém objektu a budova byla zateplena. V roce 2010 byla revitalizovaná zahrada. Oba projekty byly hrazeny z fondu EU.

Tradice mateřské školy:

Tradicemi mateřské školy jsou oslavy všech svátků společně s rodiči a závěrečné rozloučení s budoucími školáky, které v posledních letech probíhá na školní zahradě. Tato akce je přístupná i rodičovské veřejnosti. Program je tvořen ve spolupráci se ZŠ .

Budova mateřské školy:

Mateřská škola Cheb, Malé náměstí 2 je zařazena do školského rejstříku s celkovou kapacitou 168 dětí.

Jejími součástmi jsou mateřská škola na Malém náměstí 2 s kapacitou 168 dětí, školní jídelna s kapacitou 250 jídel. Provoz probíhá v šesti třídách. V současné době je v provozu 6 tříd.

Objekt MŠ Malé náměstí má tři samostatné budovy po dvou třídách, které jsou propojeny chodbami a v centru budov je kuchyně. Každá třída má své příslušenství (výdejna jídel, umývárny a WC). Třídy jsou členěny na prostor jídelny, herny a ložnice. Učitelky a provozní zaměstnanci mají u tříd šatny a ve třídách jsou ještě malé oddělené místnosti, které učitelky využívají na uskladnění hraček a pomůcek V jedné ze spojovacích chodeb jsou místnosti, kde je umístěn mandl, prádelna a dílna pro údržbáře. Součástí kuchyně je sklad potravin a zeleniny. U těchto prostor je kancelář vedoucí této provozní jednotky. V hospodářské části v 1. patře objektu se nachází kancelář ředitele a zástupce školy. Každá budova má samostatná schodiště pro rodiče, děti a personál.

Každá část budovy má na venkovní fasádě barevné označení – červená, žlutá, zelená, modrá. Názvy tříd jsou odvozovány od těchto barev – třída  Jahůdka, Jablíčko, Stromeček, Dráčata, Sluníčko, Hvězdička . V modře označené budově se nacházejí kanceláře ředitelství MŠ.

V době pobytu venku využívá mateřská škola školní zahrady a nedaleký lesopark.

 

3. Podmínky vzdělávání

Věcné podmínky

 • Prostory tříd mateřské školy jsou dostatečně velké jsou rozčleněné na prostory pro spontánní pohyb, spontánní hry, pracovní a výtvarné činnosti, děti mají prostor pro skupinovou i individuální činnost

 • Ve třídách je dětský nábytek, tělocvičné nářadí, pro odpočinek děti mají vhodná a estetická lůžka (matrace, které si mohou děti připravit i uklidit samy)

 • Vybavení hračkami a pomůckami je ve třídách dostatečné, odpovídá počtu a věku dětí

 • Práce dětí jsou dětem přístupné – děti si je mohou kdykoliv vzít a popřípadě dotvořit, práce jsou přístupné i rodičům

 • Na budovu navazuje školní zahrada a hřiště – hrací prvky jdou zaměřeny do tématu pirátské lodi, děti mohou využít tobogán, pískoviště, kolotoč, pružinová houpadla, na zahradě se nachází přírodní učebna, mezi herními prvky jsou i tabule na kreslení

 • provozní zaměstnanci udržují prostory v čistotě, sledují a regulují teplotu ve třídách

Životospráva

 • Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava, je dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů a nápojů

 • Dětem je zajištěn pitný režim – po celý den si mohou vybrat nápoj (čaj, voda, mléko), v rámci vzdělávacích aktivit s dětmi připravujeme ovocné a zeleninové šťávy, každá třída má k dispozici svůj přístroj

 • Děti jsou vedeny k pojmům zdravá strava – na třídě jsou k dispozici kuchyňské potřeby – děti si v rámci vzdělávacího programu  nebo oslavě narozenin apod. mohou připravit jednoduché pokrmy

 • Nutit děti do jídla je nepřípustné. Děti se při stolování samy obsluhují v době svačin, mají možnost volby, jak si svačinu připraví, dodržuje se pravidlo, že aspoň jednou ochutnáme – vedeme k poznávání chutí jídel, které děti neznají

 • Je zajištěn pravidelný rytmus a řád, který je dostatečně flexibilní, aby se mohlo reagovat na neplánované situace

 • Dětem dáváme dostatečný prostor pro pohyb jak ve třídě (koutky pro spontánní pohyb, který je vybaven potřebným náčiním), tak venku

 • Pobyt venku se uskutečňuje každodenně za každého počasí mimo extrémní klimatické změny (špatné ovzduší, silný déšť, silný vítr a mráz více jak -10°C)

 • U dětí je respektována individuální potřeba spánku a odpočinku – děti, které nemají potřebu spánku, jsou nabízeny klidné aktivity přímo ve třídě, nutit děti do spánku je nepřípustné

Psychosociální podmínky

 • Pedagogové a zaměstnanci školy vytvářejí příjemné a bezpečné prostředí, děti mohou za nimi kdykoliv přijít a požádat je o pomoc k naplnění jejich potřeb

 • Učitelé se snaží vyhýbat se neúměrným zatěžováním a ponechávají dětem čas na prováděné činnosti

 • Nově příchozí děti mají možnost postupné adaptace na nové prostředí a situace

 • Pedagogové přistupují k dětem rovnocenně, zesměšňování a podceňování je nepřípustné

 • Děti mají svobodnou volbu, která je vyvážená a je nezbytné, aby děti dodržovaly a učily se pravidlům chování v MŠ

 • Dětem se musí dostávat jasných a srozumitelných pokynů

 • Pedagog je povinen dětem naslouchat, je vyloučeno manipulování s dítětem

 • Pedagog vhodně motivuje děti k činnostem a respektuje jejich rozhodnutí
 • Vzdělávací nabídku tvoří pedagogové podle zájmů dětí tak, aby jim byla tématicky blízká, pochopitelná, přiměřeně náročná a prakticky použitelná

 • Pedagog sleduje i vztahy mezi dětmi a jejich konflikty řeší nenásilnou formou

Organizace vzdělávání

Vzdělávání se uskutečňuje v 6 třídách. Denní řád je dostatečně pružný tak, aby bylo umožněno reagovat na individuální možnosti.

Do činností jsou zařazovány pravidelné zdravotní pohybové aktivity, 1 x krát týdně každá třída navštěvuje tělocvičnu ZŠ. Pedagogové jsou povinni se plně věnovat dětem a jejich vzdělávání. Dítě má právo na své soukromí, pokud to potřebují, mají možnost se uchýlit do klidného koutku a nemusí se zúčastnit společných činností. Třídy jsou naplňovány do počtu 24. Spojování dětí je omezeno na nejnutnější situace (absence zaměstnanců, velké snížení počtu dětí např. o hlavních a vedlejších prázdninách)

Žlutý pavilon třída Sluníčko a Hvězdička

Zelený pavilon třída Stromeček a Lísteček

Červený pavilon třída Jahůdka a Jablíčko

Režim dne:

   6:00 – 8:00    spontánní činnosti a hry, skupinová a individ. práce

  8:30 – 9:00     hygiena, dopolední svačina

  9:00 – 10:00   programově řízené a spontánní činnosti

10:00- 12:00    pobyt venku

11:45- 12:15    oběd, hygiena

12:00- 14:30    odpočinek dětí dle jejich potřeb

14:45 -15:00    hygiena, odpolední svačina

15:00 -17:00    rozcházení , individuální výchovné činnosti, spontánní činnosti

Metody a formy vzdělávání -pedagog vede vzdělání tak, aby:

 • se děti cítily v pohodě (fyzické, psychické i duševní) – chránit děti před stresem

 • se děti rozvíjely v souladu se svými schopnostmi a možnostmi a současně byl podněcován jejich harmonický rozvoj

 • děti měly dostatek podnětů k učení a radost z něho (prožitkové učení)

 • bylo posilováno sebevědomí dětí a jejich důvěra ve vlastní schopnosti

 • děti měly možnost vytvářet a rozvíjet vzájemné vztahy a cítit se ve skupině bezpečně

 • byl dostatečně podporován a stimulován rozvoj jejich řeči a jazyka

 • se děti seznamovaly se vším, co je pro jejich život a každodenní činnosti důležité

 • děti mohly pochopit, že mohou prostřednictvím vlastních aktivit ovlivňovat své okolí

 • děti obdržely speciální podporu a pomoc, pokud ji dlouhodobě potřebují

 • aby se v přirozené heterogenní skupině rozvíjely prosociální vztahy mezi dětmi

 • logopedická péče byla prováděna ve spolupráci s klinickým logopedem

 • začleňovalo prvky „Zdravé MŠ“, pro děti byly vytvářeny podmínky pro pohodu a zdraví, aby byly u dětí respektovány potřeby dětí, ve třídě bylo uvolnění programu, biologická potřeba spánku a odpočinku, pitný režim

 • byl dostatek času, prostoru a prostředků pro řízené i spontánní činnosti dětí

 • byl ochráněn a posilován organismus dětí – dostatek volného pohybu jak ve třídě tak i venku (až 2 hodiny denně – 1/3 pobytu dítěte v MŠ)

 • bylo vytvářeno vstřícné, estetické, podnětné a hygienicky nezávadné prostředí

 • byly děti vedeny ke zdravému životnímu stylu

 • bylo dítě vedeno k maximální samostatnosti odpovídající jeho věku (sebeobsluha při stolování samostatné servírování jídla, příprava svačiny, nalévání pití, aby si mohly samy vybírat pomůcky a materiály, s kterými budou samostatně pracovat atd.)

 • byly dodržovány tříhodinové intervaly mezi jídly

Přijímání dětí do MŠ

Děti jsou do mateřské školy přijímány na základě zápisu, který vyhlašuje Město Cheb s ředitelkami mateřských škol. Děti jsou přijímány i během školního roku a to se odvíjí od naplněné kapacity školy. Přijetí dítěte je zahájeno správním řízením, po kterém následuje rozhodnutí ředitele o přijetí na základě stanovených kritérií a požadavků podle právních předpisů.

Kritéria pro přijetí

 1. Děti s povinným předškolním vzděláváním

 2. Děti podle věku a pořadí zápisu dle kapacity

Rodiče si mohou vybrat třídu, do které chtějí dítě zapsat, dítě má možnost navštěvovat třídu, kde má dítě kamaráda nebo sourozence.

Řízení mateřské školy

 • Povinnosti a pravomoci jsou dány zaměstnancům pracovními náplněmi a pokyny jejich přímých nadřízených

 • Ředitel a ostatní vedoucí pracovníci se snaží zaměstnance hodnotit pozitivně a také ja tak motivuje, je nutná podpora spolupráce mezi zaměstnanci

 • Pokyny ředitele k výchovné práci a chodu MŠ vyhodnocuje podle evaluačních dotazníků – autoevaluace, hodnocení podmínek

 • Ředitel na základě dotazníků vede se zaměstnanci rozhovory s prvky koučinku 

 • Ředitel se snaží zainteresovat zaměstnance do vzniklých problémů a vyslechne jejich návrh, jak by to oni sami napravili – společné hledání cesty – upevnění důvěry

Personální a pedagogické zajištění

 • Všichni pedagogičtí pracovníci mají příslušnou kvalifikaci 

 • Nadále se sebevzdělávají

 • Služby pedagogů jsou dány tak, aby se překrývali aspoň 2,5 hodiny denně

 • Specializované služby (logopedická péče, péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami) jsou zajišťovány odborníky

Spoluúčast rodičů

Dlouhodobým cílem je spolupráce mateřské školy a rodiny na úrovni rovnocenného partnerství. Rodina a mateřská škola jsou v předškolním věku dvě nejdůležitější instituce, které rozhodujícím způsobem vychovávají dítě a formují jeho osobnost. Dobrý a vzájemný vztah rodiny a školy může pozitivně ovlivnit dětský vývoj. Oboustranná důvěra, vzájemná shoda a harmonie mezi oběma partnery by měla umožnit dítěti bohatý citový život plný nových podnětů a prožitků, a zároveň mu dá pocit jistoty a bezpečí při pobytu doma i v MŠ.

 • Rodiče mohou v adaptačním období i během školního roku vstupovat do třídy. Děti při nástupu do MŠ mají možnost postupně poznávat se svým rodičem prostředí a personál mateřské školy.

 • Rodiče jsou pravidelně informováni o dění v MŠ na třídních schůzkách,. Další informační kanály jsou jsou nástěnky a webové stránky školy nebo přímé rozhovory.

 • Samostatné třídy spolupracují s rodiči formou zainteresování rodičů do činnosti dětí a akcí MŠ (dílničky). Spolupráce probíhá na jednotlivých třídách podle zájmu rodičů přímo i mimo MŠ.

 • Rodiče jsou pravidelně informováni o prospívání svého dítěte formou konzultace, kterou si individuálně domluví s učitelkami

 • Zaměstnanci školy respektují soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost

Práva rodičů :

 • možnost přístupu do třídy a zúčastnit se činností dítěte

 • možnost účastnit se na tvorbě programu školy i jeho hodnocení

 • možnost pravidelného informování o prospívání a rozvoji dítěte

 • možnost volby třídy, kterou bude dítě navštěvovat

 • možnost nahlédnutí do pedagogické diagnostiky dítěte

Povinnosti rodičů :

 • respektovat vnitřní řád školy

 • respektovat potřeby mateřské školy pro realizaci činností dětí

Ve vtahu k rodičům pedagog :

 • usiluje o vytváření partnerských vztahů mezi školou a rodiči

 • odpovídá za to, že rodiče mají přístup za svým dítětem do třídy a možnost účastnit se jeho činností

 • umožňuje rodičům účastnit se na tvorbě programu školy i na jeho hodnocení

 • vede s rodiči dítěte průběžný dialog o dítěti, jeho prospívání a rozvoji

 

4. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami je dítě, které k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Podpůrná opatření realizuje mateřská škola. Člení se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti do pěti stupňů. Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola nebo školské zařízení i bez doporučení školského poradenského zařízení na základě plánu pedagogické podpory (PLPP).

Pojetí vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními

Rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání jsou pro vzdělávání všech dětí společné. Jsou přizpůsobovány tak, aby maximálně vyhovovaly dětem, jejich potřebám i možnostem. Snahou pedagogů je vytvoření optimálních podmínek k rozvoji osobnosti každého dítěte, k učení i ke komunikaci s ostatními a pomoci mu, aby dosáhlo co největší samostatnosti. Pravidla pro použití podpůrných opatření školou a školským zařízením stanovuje vyhláška 27/2016 sb.

Pro děti s přiznanými podpůrnými opatřeními je ŠVP podkladem pro zpracování PLPP a pro děti s přiznanými podpůrnými opatřeními od druhého stupně podkladem pro IVP. PLPP zpracovává škola samostatně, IVP zparcovává škola na základě doporučení ŠPZ. Při vzdělávání dětí se SVP spolupracuje učitel s dalšími odborníky, využívá služby školských poradenských zařízení.

Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními v mateřské škole

PLPP tvoří třídní učitelky, jsou odpovědny za jeho průběh tvorby, realizaci a vyhodnocování.

IVP tvoří třídní učitelky pod vedením speciálního pedagoga na základě doporučení ŠPZ, jsou odpovědny za jeho průběh tvorby, realizaci a vyhodnocování.

Podmínky vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními

Podmínky pro vzdělávání dětí musí vždy odpovídat individuálním potřebám dětí. Stanovuje Školský zákon a vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se SVP a žáků nadaných.

Pro úspěšné vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřními je potřebné zabezpečit (případně umožnit):

 • Uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při plánování a a organizací činností, včetně určování obsahu, forem i metod vzdělávání

 • Realizaci všech stanovených podpůrných opatření při vzdělávání dětí

 • Osvojení specifických dovedností v úrovni odpovídající individuálním potřebám a možnostem dítěte zaměřených na samostatnost, sebeobsluhu, a základní hygienické návyky v úrovni odpovídajícímu věku dítěte a stupni postižení

 • Spolupráci se zákonnými zástupci dítěte, školským poradenským zařízením, v případě potřeby spolupráce s odborníky mimo oblast školství

 • Snížení počtu dětí ve třídě v souladu s právními předpisy

 • Přítomnost asistenta pedagoga podle stupně přiznaného podpůrného opatření

Vzdělávání dětí nadaných

Chování dítěte nám naznačuje, že je nadané, když….

 • Má široký slovník, vyjadřuje se jasně a plynule

 • Chce znát, jak věci fungují

 • Snadno se začne nudit

 • Je velice zvědavé

 • Když dostane příležitost, má sklony k ovládnutí druhých

 • Má smysl pro humor

 • Má dobrou fyzickou koordinaci těla

 • Je impulzivní – dříve jedná, než myslí

 • Má rádo věci pro dospělé a chce být se staršími lidmi

Vzdělávání probíhá takovým způsobem, aby byl stimulován rozvoj jejich potenciálu včetně různých druhů nadání a aby se tato nadání mohla ve škole projevit a pokud možno uplatnit a dále rozvíjet.

 

5. vzdělávání dětí od dvou do tří let

Rámcové cíle a záměr vzdělávání, obsažené v RVP PV  jsou vhodné i pro vzdělávání dětí od dvou do tří let. Je však nezbytné uvědomovat si specifika, související s dosahovanou úrovní ve všech oblastech vývoje dítěte. Dvouleté dítě projevuje velkou touhu po poznání, experimentuje, objevuje. Poznává všemi smysly. Vymezuje se vůči ostatním, osamostatňuje se, bývá silně egocentrické. Neorientuje se v prostoru a čase, žije přítomností a situacemi, které je naplňují. V pohybových aktivitách je méně obratné.

Podmínkou úspěšné pedagogické práce je citlivé přizpůsobování organizace se střídáním nabídky činností, trénováním návyků a praktických dovedností, ponecháním co největšího prostoru pro volné hry a pohybové aktivity.

Podmínky pro vzdělávání dětí od dvou do třílet

 • Dostatečné množství podnětných a bezpečných hraček a pomůcek vhodných pro dvouleté děti

 • Ve věkově heterogenní třídě jsou pro zajištění bezpečnosti jiným způsobem znepřístupněny bezpečnost ohrožující předměty. Ve třídě jou nastavena dětem srozumitelná pravidla pro používání a ukládání hraček.

 • Prostředí je upraveno tak, aby poskytovalo dostatečný prostor pro volný pohyb a hru dětí

 • Je zajištěn vyhovující režim dne, který respektuje potřeby dětí

 • Mateřská škola vytváří podmínky pro adaptaci dítěte v souladu s jeho individuálními potřebami

 • Šatna je vybavena úložným prostorem na náhradní oblečení

 • Je zajištěn vyhovující režim dne, který respektuje potřeby dětí

 • Mateřská škola vytváří podmínky pro adaptaci dítěte v souladu s jeho individuálními potřebami

 • Vzdělávací činnosti jsou realizovány v menších skupinách či individuálně, podle potřeb a volby dětí

 • Učitelky uplatňují k dítěti laskavě důsledný přístup, dítě pozitivně přijímají

 

6. Charakteristika vzdělávacího programu školy

Záměrem našeho programu je, aby dítě získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost a základy kompetencí pro jeho další rozvoj a učení, pro život a vzdělávání. Budeme zdůrazňovat získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí. Zejména aktivní účastí dítěte na objevování světa a prožitek z něj, zdokonalování praktických dovedností, které dítě použije na základě svých znalostí. Škola je specifická ve věkovém složení tříd, které je heterogenní a jsou zde děti od 2,5 do 7 let. Chceme dětem vytvořit přirozené prostředí, kde se budou cítit bezpečně a budou mít možnost rozvíjet svou osobnost ve všech oblastech RVP PV. Hlavní myšlenkou programu je zdravý životní styl, ekologie, aktivní spoluúčast rodičů, environmentální výchova.

Naší snahou je vytvářet volnější organizaci dne a přizpůsobovat se potřebám dítěte. Vstup dítěte do programu volíme nenásilný a snažíme se ho vhodně motivovat. Každý den budou pedagogové reagovat na vzniklé situace a potřeby dětí a podle toho budou vytvářet, měnit a doplňovat denní, týdenní, měsíční nebo roční TVP PV. Pedagog bude s dětmi co nejvíce komunikovat a dá jim možnost volného výběru činností, které budou směřovat k danému programu. Dítě bude mít právo vlastní volby, ale také povinnost respektovat potřebu druhých a určitá pravidla, která si určí spolu s pedagogem.

Vytváření TVP PV

 • třídní programy se budou opírat o školní program a budou respektovat zájmy, potřeby, znalosti dětí a vyhodnocení předcházející etapy, v TVP PV se bude spojovat všech 5 oblastí předškolního vzdělávání

 • budeme při tvoření programů čerpat náměty z odborné literatury a tisku (nakl. Portál, Raabe metodiky a náměty)

 • časopis Informatorium (tisk je přístupný v pedagogické knihovně), Kafomet

 • internetový portál RVP PV

 • nové poznatky z odborných seminářů

 • požívání a prostudování metodik k jednotlivým oblastem

Výběr témat je určován :

 • tokem času (kalendářní období, svátky)

 • předpokládanými událostmi (příchod nových dětí, organizační změny)

 • aktuálními situacemi (změny v rodině, změny ve třídě, v okolí MŠ)

 • spontánními situacemi

 • společné projekty – Den Země, Přátelé, kteří s námi žijí na Zemi, Chceme být zdraví

Třídní dokumentace

 • docházka dětí

 • přehled výchovné práce

 • evidenční list dítěte

 • pedagogická diagnostika u každého dítěte

 • třídní vzdělávací program

7. Obsah vzdělávání – tématické celky

Hlavní téma: Modrá planeta – můj domov

Klíčové kompetence:

 • učení – učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje, při zadané práci dokončí co započalo, dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům

 • řešení problémů – problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti, postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje, spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací, hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady), využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost

 • komunikativní – ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog

 • sociální a personální – ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje, v běžných situacích uplatňuje společenské návyky a pravidla společenského styku, je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy

 • činnostní a občanské – dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní a společenské)

Podtémata :

Moje školka, já a kamarádi

 • poznáváme prostředí třídy, školky

 • určujeme si pravidla soužití v MŠ, moji kamarádi, dospělí, osobnost dítěte samotného

 • zdobíme třídu a školku

 • hrajeme hry, hrajeme si na školu – budu školák – připravujeme se na školu

 • oslavujeme Den dětí

Dílčí vzdělávací cíle:

 • získání relativní citové samostatnosti

 • posilování prosociálního chování k ostatním lidem (v mateřské škole, v herní skupině)

 • rozvoj společenského a estetického vkusu

 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)

 • rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)

Výstupy:

 • odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní bez jejich opory

 • dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, v MŠ, na veřejnosti, dodržovat herní pravidla

 • společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění, zážitků, podle obrázků, fantazie, vyprávění podle skutečnosti, sdělování slyšeného druhým)

 • přemýšlet, vést jednoduché úvahy a tom, o čem přemýšlí a uvažuje, se také vyjádřit

 

Poznáváme, jak je svět barevný

 • pozorujeme proměny v ročních obdobích, sváteční tradice

 • pozorujeme počasí, poznáváme časové představy

 • práce a hry s přírodninami, tvoření z eko materiálu

 • ekologie – třídění odpadu, péče o přírodu, ekosystémy

 • živá a neživá příroda v proměnách – experimentování

Dílčí vzdělávací cíle:

 • pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit

 • rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám

 • rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti

 • osvojení si věku přiměřených praktických dovedností

 • rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení řešení problému, tvořivého sebevyjádření)

Výstupy: 

 • pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát na pořádek a čistotu, nakládat vhodným způsobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit přírodu v okolí, živé tvory apod.)

 • porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé

 • chápat elementární časové pojmy (teď, dnes, zítra, večer, jaro, léto, podzim, zima, rok)

 • ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku zacházet s nástroji a materiálem, zacházet s výtvarným a grafickým materiálem – tužkami, nůžkami, papírem

 • chápat elementární matematické souvislosti a podle potřeby je prakticky využívat, porovnávat, uspořádávat a třídit soubory předmětů podle určitého pravidla

 • vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušeností k učení

 

Chráníme svou Zemi a vše kolem ní

 • poznáváme planetu Zemi, poznáváme Vesmír

 • živá příroda – zvířata

 • život ve společnosti lidí – poznávání různých kultur a národností

 • vztah ke kulturním hodnotám – pohádky, bajky, pověsti

 • vztahy a postavení v rodině

 • technika na Zemi

 • oslava Dne Země

Dílčí vzdělávací cíle:

 • vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých změnách

 • rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství (třída, rodina, ostatní děti)

 • vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností

 • osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické)

Výstupy: 

 • vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý (mít elementární povědomí o existenci různých národů, kultur, planetě Zemi, vesmíru)

 • pochopit, že každý má ve společenství svoji roli, podle, které je třeba se chovat

 • sledovat a vyprávět pohádku

 • porozumět slyšenému (zachytit myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve správných větách)

Bydlíme ve městě

 • poznávám moje město, hlavní město – pověsti, historie

 • povolání, vážit si lidské práce

 • doprava – dopravní prostředky, dopravní značky, co dělají chodci

 • velká škola a já (seznámení se, návštěva ve škole)

Dílčí vzdělávací cíle:

 • posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)

 • rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání

 • seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije

 • vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení

 • vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách

Výstupy:

 • orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí (doma, v mateřské škole, v blízkém okolí)

 • vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech

 • postupovat a učit se podle pokynů učitelky

 • osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí

 • utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách

Staráme se o své zdraví

 • sportování všeho druhu a otužování

 • zdravě jíme

 • naše tělo stůně

 • nezdravý život – drogy, kouření, alkohol

 • moje tělo – orgány

Dílčí vzdělávací cíle.

 • vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

 • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování v oblasti hrubé a jemné motoriky

Výstupy:

 • mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy

 • zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci v různém prostředí

 • rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí

 • pojmenovat části těla, některé orgány

 

8. Evaluační systém

 • týdenní hodnocení TVP PV – pedagogové

 • hodnocení pedag. práce, sebehodnocení , (denně) – pedagogové

 • po týdenním zhodnocení TVP PV provést záznam o prospívání dětí do pedagogické diagnostiky (pedagogové)

 • měsíční hodnocení ŠVP PV a návaznost TVP PV – změny, doplnění (společně na pedagogických poradách)

 • po ukončení TVP PV zhodnotit jeho kvalitu podle daných kritérií

 • pololetní hodnocení – formou dotazníků

 • autoevaluační dotazník – učitelky

 • podmínky pro vzdělávání – učitelky

 • evaluace třídními učitelkami – vztah průběhu a výsledků vzdělávacích aktivit ke koncepci školy, kvalita vzdělávacích činností v jednotlivých oblastech RVP PV

 • dotazník pro rodiče – pedagogové předají rodičům v květnu – k vyhodnocení je určen pedagog

Vyhodnocení pololetních dotazníků má za úkol pověřený pedagogický pracovník, který je určen na pedagogické poradě, výsledky předá ředitelce školy, která si vede statistiku výsledků a na jejich základě společně se zaměstnanci školy mění nebo doplňuje ŠVP PV

 • kontrolní činnost provozu – řed. školy, zást.ředitele, vedoucí školní jídelny, školnice- z výsledky jsou seznamováni průběžně vedoucí pracovníci jednotlivých úseků, kteří jsou zodpovědní řed. školy za splnění nařízených opatření – průběžně monitoringem

 • hospitační činnost – řed. školy, ZŘ , dle plánu nebo průběžně monitoringem– z výsledky jsou seznamováni pedagogové přímo po hospitaci, je s nimi proveden pohovor a zápis

 • na poradách jsou pak všichni pedagogové seznámeni s opatřeními, která vyplynula z výsledků kontrolní činnosti ředitele

 • vlastní hodnocení školy formou dotazníků – závěr šk.roku (celý kolektiv mateřské školy)

 • evaluace třídními učitelkami

 • autoevaluační dotazník učitelky

 • autoevaluační dotazník provozní zaměstnanec

 • evaluace učitelky podmínky pro vzdělávání

 • evaluace provozního zaměstnance podmínky pro vzdělávání