Školní vzdělávací program

Název programu :

Modrá planeta – můj domov

Motto :

Svět je velké zrcadlo – chováš-li se k němu dobře, odmění tě, ničíš-li ho – potrestá tě.

 

1. Identifikační údaje

Název školy : Mateřská škola Cheb, Malé náměstí 2, příspěvková org

.

IČO: 709 87 432

Sídlo: Malé náměstí 2, 350 02 Cheb

Telefon : 354 423 213

E-Mail: info.matskola2@volny.cz

Zřizovatel: Městský úřad Cheb,

Sídlo: nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 20 Cheb

 

Ředitel školy : Věra Pechrová

Zástupce ředitele : Věra Šilhánková

Vedoucí školní jídelny: Eliška Zimmelová

Na vytvoření programu se podíleli: pedagogičtí pracovníci, zástupkyně ředitelky, vedoucí jídelny, školnice

Projednání a schválení programu:

Program byl projednán ředitelem školy na provozní a pedagogické poradě dne 27. srpna 2020

ŠVP vydal ředitel školy dne 9. září 2009

Platnost ŠVP šk. rok 2009/2010 – 2012/2013, změna únor 2013, platnost šk. rok 2012/2013 -2015/2016, platnost šk. rok 2016/2015- 2019 /2020, změna září 2017, platnost šk. rok 2017/2018 – 2020/2021

 

2. Obecná charakteristika školy

2 Obecná charakteristika školy

Stručná historie školy:

Mateřská škola je v provozu od 1. září 1990. Od tohoto roku byly v provozu čtyři třídy mateřské školy a dvě oddělení jeslí. V roce 1996 se jesle zrušily a od září toho roku bylo v provozu šest tříd mateřské školy, ve kterých probíhá provoz doposud. V roce 1990 pracovalo na zařízení třicet tři zaměstnanců. Z toho osm učitelek, sedmnáct provozních zaměstnanců a osm zdravotních sester. V roce 1993 byla provedena úsporná opatření v počtu zaměstnanců a to hlavně provozních, kde počet klesl na polovinu. 1. listopadu roku 2001 nám bylo přiděleno dislokované pracoviště bývalé 3. mateřské školy, Přemysla Otakara 1, Cheb. Tato MŠ z údajů kroniky je v provozu od roku 1948 a z počátku byl provoz celotýdenní. Nacházelo se se ve vilové čtvrti nedaleko centrální mateřské školy. V zařízení byly dvě třídy. Provoz pracoviště skončil v roce 2015 z důvodu nenaplnění kapacity MŠ. V roce 2003 škola vstoupila do právní subjektivity s názvem Mateřská škola Cheb, Malé náměstí 2. V roce 2006 – 2008 se uskutečnila výměna oken v celém objektu a budova byla zateplena. V roce 2010 byla revitalizovaná zahrada. Oba projekty byly hrazeny z fondu EU.

Tradice mateřské školy:

Tradicemi mateřské školy jsou oslavy všech svátků společně s rodiči a závěrečné rozloučení s budoucími školáky, které v posledních letech probíhá na školní zahradě. Tato akce je přístupná i rodičovské veřejnosti. Program je tvořen ve spolupráci se ZŠ .

Budova mateřské školy:

Mateřská škola Cheb, Malé náměstí 2 je zařazena do školského rejstříku s celkovou kapacitou 168 dětí.

Jejími součástmi jsou mateřská škola na Malém náměstí 2, s kapacitou 168 dětí, školní jídelna s kapacitou 250 jídel. Provoz probíhá v pěti třídách. V současné době je v provozu 6 tříd.

Objekt MŠ Malé náměstí má tři samostatné budovy po dvou třídách, které jsou propojeny chodbami a v centru budov je kuchyně. Každá třída má své příslušenství (výdejna jídel, umývárny a WC). Třídy jsou členěny na prostor jídelny, herny a ložnice. Učitelky a provozní zaměstnanci mají u tříd šatny a ve třídách jsou ještě malé oddělené místnosti, které učitelky využívají na uskladnění hraček a pomůcek V jedné ze spojovacích chodeb jsou místnosti, kde je umístěn mandl, prádelna a dílna pro údržbáře. Součástí kuchyně je sklad potravin a zeleniny. U těchto prostor je kancelář vedoucí této provozní jednotky. V hospodářské části v 1. patře objektu se nachází kancelář ředitele a zástupce školy. Každá budova má samostatná schodiště pro rodiče, děti a personál. Každá část budovy má na venkovní fasádě barevné označení – červená, žlutá , zelená, modrá. Názvy tříd jsou odvozovány od těchto barev – třída , Jahůdka, Jablíčko, Stromeček, Dráčata, Sluníčko, Hvězdička . V modře označené budově se nacházejí kanceláře ředitelství MŠ. V době pobytu venku využívá mateřská škola školní zahrady a nedaleký lesopark.

 

3. Podmínky vzdělávání

Věcné podmínky

 • Prostory tříd mateřské školy jsou dostatečně velké jsou rozčleněné na prostory pro spontánní pohyb, spontánní hry, pracovní a výtvarné činnosti, děti mají prostor pro skupinovou i individuální činnost

 • Ve třídách je dětský nábytek, tělocvičné nářadí, pro odpočinek děti mají vhodná a estetická lůžka (matrace, které si mohou děti připravit i uklidit samy)

 • Vybavení hračkami a pomůckami je ve třídách dostatečné odpovídá počtu a věku dětí

 • Práce dětí jsou dětem přístupné – děti si je mohou kdykoliv vzít a popřípadě dotvořit, práce jsou přístupné i rodičům

 • Na budovu navazuje školní zahrada a hřiště – hrací prvky jdou zaměřeny do tématu pirátské lodi, děti mohou využít tobogán, v čistotě, sledují a regulují teplotu ve třídách, pískoviště, kolotoč, pružinová houpadla, na zahradě se nachází přírodní učebna, mezi herními prvky jsou i tabule na kreslení

 • provozní zaměstnanci udržují prostory v čistotě, sledují a regulují

Životospráva

 • Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava, je dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů a nápojů

 • Dětem je zajištěn pitný režim – po celý den si mohou vybrat nápoj (čaj, voda, mléko), v rámci vzdělávacích aktivit s dětmi připravujeme ovocné a zeleninové šťávy, každá třída má k dispozici svůj přístroj

 • Děti jsou vedeny k pojmům zdravá strava – na třídě jsou k dispozici kuchyňské potřeby – děti si v rámci vzdělávacího programu, nebo oslavě narozenin apod. připravit jednoduché pokrmy

 • Nutit děti do jídla je nepřípustné. Děti se při stolování samy obsluhují v době svačin, mají možnost volby jak si svačinu připraví, dodržuje se pravidlo, že aspoň jednou ochutnáme – vedeme k poznávání chutí jídel, které děti neznají

 • Je zajištěn pravidelný rytmus a řád který je dostatečně flexibilní, aby se mohlo reagovat na neplánované situace

 • Dětem dáváme dostatečný prostor pro pohyb jak ve třídě (koutky pro spontánní pohyb, který je vybaven potřebným náčiním) tak venku

 • Pobyt venku se uskutečňuje každodenně za každého počasí mimo extrémní klimatické změny (špatné ovzduší, silný déšť, silný vítr a mráz více jak 10 st. C)

 • U dětí je respektována individuální potřeba spánku a odpočinku – děti, které nemají potřebu spánku jsou nabízeny klidné aktivity přímo ve třídě, nutit děti do spánku je nepřípustné

Psychosociální podmínky

 • Pedagogové a zaměstnanci školy vytvářejí příjemné a bezpečné prostředí ,děti mohou za nimi kdykoliv přijít a požádat je o pomoc k naplnění jejich potřeb

 • Učitelé se snaží vyhýbat se neúměrným zatěžováním a ponechávají dětem čas na prováděné činnosti

 • Nově příchozí děti mají možnost postupné adaptace na nové prostředí a situace

 • Pedagogové přistupují k dětem rovnocenně, zesměšňování a podceňování je nepřípustné

 • Děti mají svobodnou volbu, která je vyvážená a je nezbytné, aby děti dodržovaly se učily pravidlům chování v MŠ

 • Dětem se musí dostávat jasných a srozumitelných pokynů

 • Pedagog je povinen dětem naslouchat, je vyloučeno manipulování s dítětem,

 • Pedagog v hodně motivuje děti k činnostem a respektuje jejich rozhodnutí

 • Vzdělávací nabídku tvoří pedagogové podle zájmů dětí aby jim byla také tématicky blízká, pochopitelná,, přiměřeně náročná a prakticky použitelná

 • Pedagog sleduje i vztahy mezi dětmi a jejich konflikty řeší nenásilnou formou

Organizace vzdělávání

Vzdělávání se uskutečňuje v 5 třídách. Denní řád je dostatečně pružný, tak aby bylo umožněno reagovat na individuální možnosti.

Do činností jsou zařazovány pravidelné zdravotní pohybové aktivity, 1 x krát týdně každá třída navštěvuje tělocvičnu ZŠ. Pedagogové jsou povinni se plně věnovat dětem a jejich vzdělávání. Dítě má právo na své soukromí, pokud to potřebují, mají možnost se uchýlit do klidného koutku a nemusí se zúčastnit společných činností. Třídy jsou naplňovány do počtu 24. Spojování dětí je omezeno na nejnutnější situace (absence zaměstnanců, velké snížení počtu dětí např. o hlavních a vedlejších prázdninách)

Žlutý pavilon třída Sluníčko a Hvězdička

Zelený pavilon třída Stromeček a Lísteček

Červený pavilon třída Jablíčko a Jahůdka

Režim dne:

6:00 – 8:00 spontánní činnosti a hry, skupinová a individ. práce

8:30 – 9:00 hygiena, dopolední svačina

9:00 – 10:00 programově řízené a spontánní činnosti

10:00- 12:00 pobyt venku

11:45- 12:15 oběd, hygiena

12:00- 14:30 odpočinek dětí dle jejich potřeb

14:45 -15:00 hygiena, odpolední svačina

15:00 -17:00 rozcházení , individuální výchovné činnosti, spontánní činnosti

Metody a formy vzdělávání -pedagog vede vzdělání tak aby :

 • se děti cítily v pohodě (fyzické, psychické i duševní) – chránit děti před stresem

 • se děti rozvíjely v souladu se svými schopnostmi a možnostmi a současně byl podněcován jejich harmonický rozvoj

 • děti měly dostatek podnětů k učení a radost z něho (prožitkové učení)

 • bylo posilováno sebevědomí dětí a jejich důvěra ve vlastní schopnosti

 • děti měly možnost vytvářet a rozvíjet vzájemné vztahy a cítit se ve skupině bezpečně

 • byl dostatečně podporován a stimulován rozvoj jejich řeči a jazyka

 • se děti seznamovaly se vším, co je pro jejich život a každodenní činnosti důležité

 • děti mohly pochopit, že mohou prostřednictvím vlastních aktivit ovlivňovat své okolí

 • děti obdržely speciální podporu a pomoc, pokud ji dlouhodobě potřebují

 • aby se v přirozené heterogenní skupině rozvíjely prosociální vztahy mezi dětmi

 • logopedická péče byla prováděna ve spolupráci s klinickým logopedem

 • začleňovalo prvky „Zdravé MŠ“, pro děti byly vytvářeny podmínky pro pohodu a zdraví aby byly u dětí respektovány potřeby dětí, ve třídě bylo uvolnění programu, biologická potřeba spánku a odpočinku, pitný režim

 • byl dostatek času, prostoru a prostředků pro řízené i spontánní činnosti dětí

 • byl ochráněn a posilován organismus dětí – dostatek volného pohybu jak ve třídě tak i venku ( až 2 hodiny denně – 1/3 pobytu dítěte v MŠ)

 • bylo vytvářeno vstřícné, estetické, podnětné a hygienicky nezávadné prostředí

 • byly děti vedeny ke zdravému životnímu stylu

 • bylo dítě vedeno k maximální samostatnosti odpovídající jeho věku ( sebeobsluha při stolování samostatné servírování jídla, příprava svačiny, nalévání pití, aby si mohly samy vybírat pomůcky a materiály s kterými budou samostatně pracovat atd.)

 • byly dodržovány tříhodinové intervaly mezi jídly

Přijímání dětí do MŠ

Děti jsou do mateřské školy přijímány na základě zápisu, který vyhlašuje Město Cheb

s ředitelkami mateřských škol. Děti jsou přijímány i během školního roku a to se odvíjí od naplněné kapacity školy. Přijetí dítěte je zahájeno správním řízením, po kterém následuje rozhodnutí ředitele o přijetí na základě stanovených kritérií a požadavků podle právních předpisů.

Kritéria pro přijetí

 1. Děti s povinným předškolním vzděláváním

 2. Děti podle věku a pořadí zápisu dle kapacity

Rodiče si mohou vybrat třídu, do které chtějí dítě zapsat, dítě má možnost navštěvovat třídu, kde má dítě kamaráda nebo sourozence.

Řízení mateřské školy

 • Povinnosti a pravomoci jsou dány zaměstnancům pracovními náplněmi a pokyny jejich přímých nadřízených

 • Ředitel a ostatní vedoucí pracovníci se snaží zaměstnance hodnotit pozitivně a také ja tak motivuje, je nutná podpora spolupráce mezi zaměstnanci

 • Pokyny ředitele k výchovné práci a chodu MŠ vyhodnocuje podle evaluačních dotazníků – autoevaluace, hodnocení podmínek

 • Ředitel na základě dotazníků vede se zaměstnanci rozhovory s prvky koučinku,

 • Ředitel se snaží zainteresovat zaměstnance do vzniklých problémů a vyslechne jejich návrh, jak by to oni sami napravili – společné hledání cesty – upevnění důvěry

Personální a pedagogické zajištění

 • Všichni pedagogičtí pracovníci mají příslušnou kvalifikaci.

 • Nadále se sebevzdělávají.

 • Služby pedagogů jsou dány tak aby se překrývali aspoň 2,5 hodiny denně

 • Specializované služby (logopedická péče, péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami) jsou zajišťovány odborníky

Spoluúčast rodičů

Dlouhodobým cílem je spolupráce mateřské školy a rodiny na úrovni rovnocenného partnerství. Rodina a mateřská škola jsou v předškolním věku dvě nejdůležitější instituce, které rozhodujícím způsobem vychovávají dítě a formuje jeho osobnost. Dobrý a vzájemný vztah rodiny a školy může pozitivně ovlivnit dětský vývoj. Oboustranná důvěra, vzájemná shoda a harmonie mezi oběma partnery by měla umožnit dítěti bohatý citový život plný nových podnětů a prožitků a zároveň mu dá pocit jistoty a bezpečí při pobytu doma i v MŠ.

 • Rodiče mohou v adaptačním období i během školního roku vstupovat do třídy. Děti při nástupu do MŠ mají možnost postupně poznávat se svým rodičem prostředí a personál mateřské školy.

 • Rodiče jsou pravidelně informováni o dění v MŠ na třídních schůzkách,. Další informační kanály jsou jsou nástěnky a webové stránky školy nebo přímé rozhovory.

 • Samostatné třídy spolupracují s rodiči formou zainteresování rodičů do činnosti dětí a akcí MŠ( dílničky). Spolupráce probíhá na jednotlivých třídách podle zájmu rodičů přímo i mimo MŠ.

 • Rodiče jsou pravidelně informováni o prospívání jejich svého dítěte formou konzultací, kterou si individuálně domluví s učitelkami

 • Zaměstnanci školy respektují soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost

Práva rodičů :

 • možnost přístupu do třídy a zúčastnit se činností dítěte

 • možnost účastnit se na tvorbě programu školy i jeho hodnocení

 • možnost pravidelného informování o prospívání a rozvoji dítěte

 • možnost volby třídy, kterou bude dítě navštěvovat

 • možnost nahlédnutí do pedagogické diagnostiky dítěte

Povinnosti rodičů :

 • respektovat vnitřní řád školy

 • respektovat potřeby mateřské školy pro realizaci činností dětí

Ve vtahu k rodičům pedagog :

 • usiluje o vytváření partnerských vztahů mezi školou a rodiči

 • odpovídá za to, že rodiče mají přístup za svým dítětem do třídy a možnost účastnit se jeho činností

 • umožňuje rodičům účastnit se na tvorbě programu školy i na jeho hodnocení

 • vede s rodiči dítěte průběžný dialog o dítěti, jeho prospívání a rozvoji

 

4. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami je dítě, které k nplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření.. Podpůrná opatření realizuje mateřská škola. Člení se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti do pěti stupňů. Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola nebo školské zařízení i bez doporučení školského poradenského zařízení na základě plánu pedagogické podpory (PLPP).

Pojetí vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními

Rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání jsou pro vzdělávání všech dětí společné. Jsou přizpůsobovány tak, aby maximálně vyhovovaly dětem, jejich potřebám i možnostem. Snahou pedagogů je vytvoření optimálních podmínek k rozvoji osobnosti každého dítěte, k učení i ke komunikaci s ostatními a pomoci mu, aby dosáhlo co největší samostatnosti. Pravidla pro použití podpůrných opatření školou a školským zařízením stanovuje vyhláška 27/2016 sb.

Pro děti s přiznanými podpůrnými opatřeními je ŠVP podkladem pro zpracování PLPP a pto děti s přiznanými podpůrnými opatřeními od druhého stupně podkladem pro IVP. PLPP zpracovává škola samostatně, IVP zparcovává škola na základě doporučení ŠPZ. Při vzdělávání dětí se SVP spolupracuje učitel s dalšími odborníky, využívá služby školských poradenských zařízení.

Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními v mateřské škole

PLPP tvoří třídní učitelky, jsou odpovědny za jeho průběh tvorby, realizaci a vyhodnocování.

IVP tvoří třídní učitelky pod vedením speciálního pedagoga na základě doporučení ŠPZ, jsou odpovědny za jeho průběh tvorby, realizaci a vyhodnocování.

Podmínky vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními

Podmínky pro vzdělávání dětí musí vždy odpovídat individuálním potřebám dětí. Stanovuje Školský zákon a vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se SVP a žáků nadaných.

Pro úspěšné vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřními je potřebné zabezpečit (případně umožnit):

 • Uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při plánování a a organizací činností, včetně určování obsahu, forem i metod vzdělávání

 • Realizaci všech stanovených podpůrných opatření při vzdělávání dětí

 • Osvojení specifických dovedností v úrovni odpovídající individuálním potřebám a možnostem dítěte zaměřených na samostatnost, sebeobsluhu, a základní hygienické návyky v úrovni odpovídajícímu věku dítěte a stupni postižení

 • Spolupráci se zákonnými zástupci dítěte, školským poradenským zařízením, v případě potřeby spolupráce s odborníky mimo oblast školství

 • Snížení počtu dětí ve třídě v souladu s právními předpisy

 • Přítomnost asistenta pedagoga podle stupně přiznaného podpůrného opatření

Vzdělávání dětí nadaných

Chování dítěte nám naznačuje, že je nadané, když….

 • Má široký slovník, vyjadřuje se jasně a plynule

 • Chce znát, jak věci fungují

 • Snadno se začne nudit

 • Je velice zvědavé

 • Když dostane příležitost, má sklony k ovládnutí druhých

 • Má smysl pro humor

 • Má dobrou fyzickou koordinaci těla

 • Je impulzivní – dříve jedná, než myslí

 • Má rádo věci pro dospělé a chce být se staršími lidmi

Vzdělávání probíhá takovým způsobem, aby byl stimulován rozvoj jejich potenciálu včetně různých druhů nadání a a by se tato nadání mohla ve škole projevit a pokud možno uplatnit a dále rozvíjet.

 

5. vzdělávání dětí od dvou do tří let

Rámcové cíle a záměr vzdělávání, obsažené v RVP PV, jsou vhodné i pro vzdělávání dětí od dvou do tří let. Je však nezbytné uvědomovat si specifika, související s dosahovanou úrovní ve všech oblastech vývoje dítěte. Dvouleté dítě projevuje velkou touhu po poznání, experimentuje, objevuje. Poznává všemi smysly. Vymezuje se vůči ostatním, osamostatňuje se , bývá silně egocentrické. Neorientuje se v prostoru a čase, žije přítomností a situacemi, které je naplňují. V pohybových aktivitách je méně obratné.

Podmínkou úspěšné pedagogické práce je citlivé přizpůsobování organizace se střídáním nabídky činností, trénováním návyků a praktických dovedností, ponecháním co největšího prostoru pro volné hry a pohybové aktivity.

Podmínky pro vzdělávání dětí od dvou do třílet

 • Dostatečné množství podnětných a bezpečných hraček a pomůcek vhodných pro dvouleté děti

 • Ve věkově heterogenní třídě jsou pro zajištění bezpečnosti jiným způsobem znepřístupněny bezpečnost ohrožující předměty. Ve třídě jou nastavena dětem srozumitelná pravidla pro používání a ukládání hraček

 • Prostředí je upraveno tak, aby poskytovalo dostatečný prostor pro volný pohyb a hru dětí

 • Je zajištěn vyhovující režim dne, který respektuje potřeby dětí

 • Mateřská škola vytváří podmínky pro adaptaci dítěte v souladu s jeho individuálními potřebami

 • Šatna je vybavena úložným prostorem na náhradní oblečení

 • Je zajištěn vyhovující režim dne, který respektuje potřeby dětí

 • Mateřská škola vytváří podmínky pro adaptaci dítěte v souladu s jeho individuálními potřebami

 • Vzdělávací činnosti jsou realizovány v menších skupinách či individuálně, podle potřeb a volby dětí

 • Učitelky uplatňují k dítěti laskavě důsledný přístup, dítě pozitivně přijímají

 

6. Charakteristika vzdělávacího programu školy

Záměrem našeho programu je, aby dítě získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost a základy kompetencí pro jeho další rozvoj a učení, pro život a vzdělávání. Budeme zdůrazňovat získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí. Zejména aktivní účastí dítěte na objevování světa a prožitek z něj, zdokonalování praktických dovedností, které dítě použije na základě svých znalostí. Škola je specifická ve věkovém složení tříd, které je heterogenní a jsou zde děti od 2,5 do 7 let. Chceme dětem vytvořit přirozené prostředí, kde se budou cítit bezpečně a budou mít možnost rozvíjet svou osobnost ve všech oblastech RVP PV. Hlavní myšlenkou programu zdravý životní styl, ekologie, aktivní spoluúčast rodičů, environmentální výchova.

Naší snahou je vytvářet volnější organizaci dne a přizpůsobovat se potřebám dítěte. Vstup dítěte do programu volíme nenásilný a snažíme se ho vhodně motivovat. Každý den budou pedagogové reagovat na vzniklé situace a potřeby dětí a podle toho budou vytvářet, měnit a doplňovat denní, týdenní, měsíční nebo roční TVP PV. Pedagog bude s dětmi co nejvíce komunikovat a dá jim možnost volného výběru činností, které budou směřovat k danému programu. Dítě bude mít právo vlastní volby, ale také povinnost respektovat potřebu druhých a určitá pravidla, která si určí spolu s pedagogem.

Vytváření TVP PV:
 • třídní programy se budou opírat o školní program a budou respektovat zájmy, potřeby, znalosti dětí a vyhodnocení předcházející etapy. V TVP PV se bude spojovat všech 5 oblastí předškolního vzdělávání

 • budeme při tvoření programů čerpat náměty z odborné literatury a tisku (nakl. Portál, Raabe metodiky a náměty)

 • časopis Informatorium ( tisk je přístupný v pedagogické knihovně), Kafomet,

 • internetový portál RVP PV,

 • nové poznatky z odborných seminářů

 • požívání a prostudování metodik k jednotlivým oblastem

Výběr témat je určován:

 • tokem času – ( kalendářní období, svátky)

 • předpokládanými událostmi ( příchod nových dětí, organizační změny )

 • aktuálními situacemi ( změny v rodině, změny ve třídě v okolí MŠ )

 • spontánními situacemi

 • společné projekty – Den Země, Přátelé, kteří s námi žijí na Zemi, Chceme být zdraví
  Třídní dokumentace

 • docházka dětí

 • přehled výchovné práce

 • evidenční list dítěte

 • pedagogická diagnostika u každého dítěte

 • třídní vzdělávací program

 

7. Obsah vzdělávání – tématické celky

Hlavní téma : Modrá planeta – můj domov

Klíčové kompetence :

 • učení – učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje, při zadané práci dokončí co započalo, dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům

 • řešení problémů – problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti, postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje, spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací, hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady), využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost

 • komunikativní – ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog

 • sociální a personální – ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje, v běžných situacích uplatňuje společenské návyky a pravidla společenského styku, je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy

 • činnostní a občanské – dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí ( přírodní a společenské )

Podtémata :

Moje školka, já a kamarádi

 • poznáváme prostředí třídy, školky

 • určujeme si pravidla soužití v MŠ, moji kamarádi, dospělí, osobnost dítěte samotného

 • zdobíme třídu a školku

 • hrajeme hry, hrajeme si na školu – budu školák – připravujeme se na školu

 • oslavujeme Den dětí

Dílčí vzdělávací cíle

 • získání relativní citové samostatnosti

 • posilování prosociálního chování k ostatním lidem ( v mateřské škole, v herní skupině )

 • rozvoj společenského a estetického vkusu

 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních ( vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních ( výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)

 • rozvoj tvořivosti ( tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření )

Výstupy

 • odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní bez jejich opory

 • dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, v MŠ, na veřejnosti, dodržovat herní pravidla

 • společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace ( vyprávění, zážitků, podle obrázků, fantazie, vyprávění podle skutečnosti, sdělování slyšeného druhým)

 • přemýšlet, vést jednoduché úvahy a to, o čem přemýšlí a uvažuje, také vyjádřit

Poznáváme jak je svět barevný

 • pozorujeme proměny v ročních obdobích, sváteční tradice

 • pozorujeme počasí, poznáváme časové představy

 • práce a hry s přírodninami, tvoření z eko materiálu

 • ekologie – třídění odpadu, péče o přírodu, ekosystémy

 • živá a neživá příroda v proměnách – experimentování

Dílčí vzdělávací cíle

 • pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit

 • rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám

 • rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti

 • osvojení si věku přiměřených praktických dovedností

 • rozvoj tvořivosti, (tvořivého myšlení řešení problému, tvořivého sebevyjádření)

Výstupy

 • pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát na pořádek a čistotu, nakládat vhodným způsobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit přírodu v okolí, živé tvory apod.

 • porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé

 • chápat elementární časové pojmy (teď, dnes, zítra, večer, jaro, léto, podzim, zima, rok)

 • ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku zacházet s nástroji a materiálem, zacházet s výtvarným a grafickým materiálem – tužkami, nůžkami, papírem

 • chápat elementární atematické souvislosti a podle potřeby je prakticky využívat, porovnávat, uspořádávat a třídit soubory předmětů podle určitého pravidla

 • vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušeností k učení

Chráníme svou Zemi a vše kolem ní

 • poznáváme planetu Zemi, poznáváme Vesmír

 • živá příroda – zvířata

 • život ve společnosti lidí – poznávání různých kultur a národností

 • vztah ke kulturním hodnotám – pohádky, bajky, pověsti

 • vztahy a postavení v rodině

 • technika na Zemi

 • oslava Dne Země

Dílčí vzdělávací cíle:

 • vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých změnách

 • rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství (třída, rodina, ostatní děti)

 • vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností

 • osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické)

Výstupy

 • vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý (mít elementární povědomí o existenci různých národů, kultur, planetě Zemi, vesmíru)

 • pochopit, že každý má ve společenství svoji roli, podle, které je třeba se chovat

 • sledovat a vyprávět pohádku

 • porozumět slyšenému (zachytit myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve správných větách)

Bydlíme ve městě

 • poznávám moje město, hlavní město – pověsti, historie

 • povolání vážit si lidské práce

 • doprava – dopravní prostředky, dopravní značky, co dělají chodci

 • velká škola a já (seznámení se, návštěva ve škole)

Dílčí vzdělávací cíle:

 • posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)

 • rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání

 • seznamování s místem a prostředím ve kterém dítě žije

 • vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení

 • vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách

Výstupy

 • orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí (doma, v mateřské škole, v blízkém okolí

 • vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech

 • postupovat a učit se podle pokynů učitelky

 • osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí

 • utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách

Staráme se o své zdraví

 • sportování všeho druhu a otužování

 • zdravě jíme

 • naše tělo stůně

 • nezdravý život – drogy, kouření, alkohol

 • moje tělo – orgány

Dílčí vzdělávací cíle

 • vytváření zdravých životních návyků a postojů jeho základů zdravého životního stylu

 • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování v oblasti hrubé a jemné motoriky

Výstupy

 • mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy

 • zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci v různém prostředí

 • rozlišovat co prospívá zdraví a co mu škodí

 • pojmenovat části těla, některé orgány

 

 

8. Evaluační systém

 • týdenní hodnocení TVP PV – pedagogové

 • hodnocení pedag. práce, sebehodnocení , ( denně ) – pedagogové

 • po týdenním zhodnocení TVP PV provést záznam o prospívání dětí do pedagogické diagnostiky (pedagogové)

 • měsíční hodnocení ŠVP PV a návaznost TVP PV – změny, doplnění (společně na peda-

 • gogických poradách)

 • po ukončení TVP PV zhodnotit jeho kvalitu podle daných kritérií

 • pololetní hodnocení –formou dotazníků

 • autoevaluační dotazník – učitelky

 • podmínky pro vzdělávání – učitelky

 • evaluace třídními učitelkami – vztah průběhu a výsledků vzdělávacích aktivit ke koncepci školy, kvalita vzdělávacích činností v jednotlivých oblastech RVP PV

 • dotazník pro rodiče – pedagogové předají rodičům v květnu – k vyhodnocení je určen pedagog

Vyhodnocení pololetních dotazníků má za úkol pověřený pedagogický pracovník, který je určen na pedagogické poradě, výsledky předá ředitelce školy, která si vede statistiku výsledků a na jejich základě společně se zaměstnanci školy mění nebo doplňuje ŠVP PV

 • kontrolní činnost provozu – řed. školy, zást.ředitele, vedoucí školní jídelny, školnice- z výsledky jsou seznamováni průběžně vedoucí pracovníci jednotlivých úseků, kteří jsou zodpovědní řed. školy za splnění nařízených opatření – průběžně monitoringem

 • hospitační činnost – řed. školy, ZŘ , dle plánu nebo průběžně monitoringem– z výsledky jsou seznamováni pedagogové přímo po hospitaci, je s nimi proveden pohovor a zápis

 • na poradách jsou pak všichni pedagogové seznámeni s opatřeními, která vyplynula z výsledků kontrolní činnosti ředitele
  Vlastní hodnocení školy formou dotazníků – závěr šk.roku (celý kolektiv mateřské školy )

 • Evaluace třídními učitelkami

 • Autoevaluační dotazník učitelky

 • Autoevaluační dotazník provozní zaměstnanec

 • Evaluace učitelky podmínky pro vzdělávání

 • Evaluace provozního zaměstnance podmínky pro vzdělávání