Název programu :

 

Modrá planeta – můj domov

 

Motto :

 

Svět je velké zrcadlo – chováš-li se k němu dobře,
odmění tě, ničíš-li ho – potrestá tě.

 

I. Údaje o zařízení
 Adresa:                                 Mateřská škola, Malé náměstí 2, Cheb 350 02
                                               tel.: 354 423 213
 IČO:                                     709 87 432
 Zřizovatel:                           Město Cheb
 Ředitelka školy:                  Věra Pechrová
 Zástupkyně školy:              Věra Šilhánková
 Ved. učitelka odl. prac.: 
 Typ zařízení:                        celodenní provoz
 Stanovená kapacita:            218 dětí
 Provozní doba:                     6.00 – 17.00 hod.

 

Stručná historie školy:
Mateřská škola je v provozu od 1. září 1990. Od tohoto roku byly v provozu čtyři třídy mateřské školy a dvě oddělení jeslí. V roce 1996 se jesle zrušily a od září toho roku bylo v provozu šest tříd mateřské školy, ve kterých probíhá provoz doposud.
1. listopadu roku 2001 nám bylo přiděleno oddělené pracoviště bývalé 3. mateřské školy, Přemysla Otakara 1, Cheb. Tato MŠ z údajů kroniky je v provozu od roku 1948 a z počátku byl provoz celotýdenní. Nachází se ve vilové čtvrti nedaleko centrální mateřské školy. V zařízení je jedna třída. V roce 2003 mateřská škola vstoupila do právní subjektivity s názvem Mateřská škola Cheb, Malé náměstí 2. V roce 2010 byla z revitalizována školní zahrada, kde bylo vybudováno školní hřiště s hracími prvky, které je od roku 2011 v období od měsíce dubna až října otevřeno v odpoledních hodinách i pro veřejnost.

 

Tradice mateřské školy:
Tradicemi mateřské školy jsou oslavy všech svátků společně s rodiči a závěrečné rozloučení s budoucími školáky, které probíhá formou slavnostního programu jednotlivých tříd. Od roku 2011 je program připravovaný i ve spolupráci se sousedící základní školou. Jednotlivé třídy pořádají většinou na závěr školního roku výlety do zajímavých míst v blízkém okolí Chebu, které jsou tematicky zaměřené k třídnímu vzdělávacímu programu.

 

Charakteristika mateřské školy:
Mateřská škola Cheb, Malé náměstí 2 je zařazena do školského rejstříku s celkovou kapacitou 218 dětí.
Jejími součástmi jsou mateřská škola na Malém náměstí 2, s kapacitou 168 dětí, školní jídelna s kapacitou 250 jídel, odloučené pracoviště mateřské školy Přemysla Otakara 1 a výdejnou s kapacitou 50 dětí. Provoz v obou mateřských školách je celkem v sedmi třídách. Objekt MŠ Malé náměstí má tři samostatné budovy po dvou třídách, které jsou propojeny chodbami, a v centru budov je kuchyně. Každá třída má své příslušenství (výdejna jídel, umývárny a WC).  Třídy jsou členěny na prostor jídelny, herny a prostor pro pohybové spontánní aktivity. Učitelky a provozní zaměstnanci mají u tříd šatny, které slouží i jako pedagogické kabinety. Lůžkoviny jsou uskladněny v oddělených  místnostech, které jsou součástí třídy.
Děti odpočívají na matracích.
V jedné ze spojovacích chodeb jsou místnosti, kde je umístěn mandl, prádelna a dílna pro údržbáře. Součástí kuchyně je sklad potravin a zeleniny. U těchto prostor je kancelář vedoucí
této provozní jednotky. V hospodářské části v 1. patře objektu se nachází kancelář ředitele a zástupce školy. Každá budova má samostatná schodiště pro rodiče, děti a personál.

 

Vilová mateřská škola je jednopatrová. V suterénu budovy se nachází šatna dětí, dílna, sklad čisticích prostředků, umývárna a WC pro děti, které se využívá při pobytu na zahradě. V přízemí se nachází třída pro děti, kuchyň, která slouží pro výdej jídla a společná jídelna. V patře se nachází tělocvična, výtvarná dílna a ložnice. Vedle prostorů tříd je sociální zařízení pro děti.
Součástí vily je malá školní zahrada. V době pobytu venku využívají mateřské školy školní zahrady a nedaleký lesopark.

 

Vytváření podmínek pro naplňování cílů:
Do mateřské školy se přijímají děti od 2,5 do 7 let. Přijímání je na základě oficiálního zápisu,
který vyhlašuje Město Cheb s řediteli mateřských škol většinou v jarních měsících každého roku. Děti jsou do MŠ přijímány i během školního roku a to se odvíjí od naplněné kapacity školy. Přijetí dítěte je zahájeno správním řízením, po kterém následuje rozhodnutí ředitele školy o přijetí na základě stanovených kritérií a požadavků dle právních předpisů.
V obou mateřských školách pracuje celkem 14 kvalifikovaných učitelek. Z celkového počtu pedagogických pracovníků jich deset pracuje na centrální mateřské škole včetně ředitele a dva pedagogové na MŠ Přemysla Otakara včetně zástupce ředitele. Provozních zaměstnanců je celkem devět z toho jedna školnice, dvě uklízečky, dvě kuchařky, jedna pomocná pracovnice kuchyně pracují na Malém náměstí 2. Drobnou údržbu obou mateřských škol zajišťuje jeden údržbář. Na vile vykonává úklid vnitřních prostor a okolí jedna školnice, která zároveň vydává jídlo na odloučeném pracovišti, které se sem dováží z centrální MŠ. Mezi kategorii ostatních zaměstnanců patří jedna vedoucí provozní jednotky školní jídelna a jedna mzdová a hlavní účetní. Celkový počet fyzických zaměstnanců je 24 přepočtených 22,66.
Materiální vybavení zařízení je na velmi dobré úrovni, ale i přesto se neustále  snažíme veškeré podmínky pro zkvalitnění předškolního vzdělávání mateřské školy vylepšovat a zdokonalovat.

 

Psychosociální podmínky:
Naší snahou je vytvářet volnější organizaci dne a přizpůsobovat se potřebám dítěte. Vstup dítěte do programu volíme nenásilný a snažíme se ho vhodně motivovat. Každý den budou pedagogové reagovat na vzniklé situace a potřeby dětí a podle toho budou vytvářet denní, týdenní, měsíční nebo roční TVP PV. Pedagog bude s dětmi co nejvíce komunikovat a dá jim možnost volného výběru činností, které budou směřovat k danému programu. Dítě bude mít právo vlastní volby, ale také povinnost respektovat potřebu druhých a určitá pravidla, která si určí spolu s pedagogem.

 

Pro pedagoga z toho vyplývá, že pedagog vede vzdělání tak aby:
 • děti se cítily v pohodě (fyzické, psychické i duševní) – chránit děti před stresem
 • děti se rozvíjely v souladu se svými schopnostmi a možnostmi a současně byl podněcován jejich harmonický rozvoj
 • děti měly dostatek podnětů k učení a radost z něho (prožitkové učení)
 • bylo posilováno sebevědomí dětí a jejich důvěra ve vlastní schopnosti
 • děti měly možnost vytvářet a rozvíjet vzájemné vztahy a cítit se ve skupině bezpečně
 • byl dostatečně podporován a stimulován rozvoj jejich řeči a jazyka
 • děti se seznamovaly se vším, co je pro jejich život a každodenní činnosti důležité
 • děti mohly pochopit, že mohou prostřednictvím vlastních aktivit ovlivňovat své okolí
 • děti obdržely speciální podporu a pomoc, pokud ji dlouhodobě potřebují
 • aby se v přirozené heterogenní skupině rozvíjely prosociální vztahy mezi dětmi
 • logopedická péče byla prováděna ve spolupráci s klinickým logopedem
 • začleňovalo prvky „Zdravé MŠ“, pro děti byly vytvářeny podmínky pro pohodu a zdraví aby byly u dětí respektovány potřeby dětí, ve třídě bylo uvolnění programu, biologická potřeba spánku a odpočinku, pitný režim
 • byl dostatek času, prostoru a prostředků pro řízené i spontánní činnosti dětí
 • byl ochráněn a posilován organismus dětí – dostatek volného pohybu jak ve třídě tak i venku (až 2 hodiny denně – 1/3 pobytu dítěte v MŠ)
 • bylo vytvářeno vstřícné, estetické, podnětné a hygienicky nezávadné prostředí
 • byly děti vedeny ke zdravému životnímu stylu
 • bylo dítě vedeno k maximální samostatnosti odpovídající jeho věku (sebeobsluha při stolování samostatné servírování jídla, příprava svačiny, nalévání pití, aby si mohly samy vybírat pomůcky a materiály s kterými budou samostatně pracovat atd.)
 • byly dodržovány tříhodinové intervaly mezi jídly

 

Organizace vzdělávání :

 

Třídy a personální obsazení :
1.        HVĚZDIČKA           učitelky        I. Hoblová,  V. Michalová
2.        SLUNÍČKO             učitelky        V. Pechrová, E. Horová
3.        DRÁČATA               učitelky        K. Nagy
4.        STROMEČEK         učitelky       V. Šilhánková, H. Kratochvílová
5.        JABLÍČKO              učitelky        V. Nádvorníková -Lukešová,
                                                                    H. Římsová

 

Režim dne:
06:30 – 08:00                spontánní činnosti a hry , ind. a skupinová práce
08:00 – 10:00                spontánní a programově řízené činnosti
08:30 –  08:45               dopolední svačina
10:00 – 11:30                pobyt venku
11:30 – 12:00                oběd, hygiena
12:00 – 14:15                odpočinek, volné činnosti (individuální přístup)
14:15 – 14:30                hygiena, odpolední svačina
14:30 – 16:30                tělovýchovné činnosti  hygiena, odpolední svačina

 

Vzdělávací program školy:
Záměrem našeho programu je, aby dítě získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost a základy kompetencí pro jeho další rozvoj a učení, pro život a vzdělávání. Budeme zdůrazňovat získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí. Zejména aktivní účastí dítěte na objevování světa a prožitek z něj, zdokonalování praktických dovedností, které dítě použije na základě svých znalostí. Škola je specifická ve věkovém složení tříd, které je heterogenní, a jsou zde děti od 2,5 do 7 let. Chceme dětem vytvořit přirozené prostředí, kde se budou cítit bezpečně a budou mít možnost rozvíjet svou osobnost ve všech oblastech RVP PV. Z těchto důvodů se hlásíme k modelové alternativě osobnostního rozvoje dítěte. Do programu budou zařazeny prvky Zdravé MŠ. Hlavní myšlenkou programu zdravý životní styl, ekologie, aktivní spoluúčast rodičů, environmentální výchova.
Chceme zkvalitnit spolupráci se sousední ZŠ formou vzájemných návštěv dětí, poznávat prostředí školy a seznamovat děti s budoucími učitelkami a naopak. Zaměříme se na prohloubení spolupráce s PPP Cheb – formou přednášek pro rodiče. Další spolupráci máme se ZUŠ (návštěva představení žáků), uskutečníme návštěvu bazénu. Budeme pokračovat v česko-bavorské spolupráci, která je zastřešena projektem PHARE.

 

Vytváření TVP PV
 • třídní programy se budou opírat o školní program a budou respektovat zájmy potřeby znalosti dětí a vyhodnocení předcházející etapy. V TVP PV se bude spojovat všech 5 oblastí předškolního vzdělávání
 • budeme při tvoření programů čerpat náměty z odborné literatury a tisku (nakl. Portál, Raabe metodiky a náměty)
 • časopis Informatorium (tisk je přístupný v pedagogické knihovně), Kafomet
 • internetový portál RVP PV,
 • nové poznatky z odborných seminářů

 

 Výběr témat je určován:
 • tokem času – (kalendářní období, svátky…..)
 • předpokládanými událostmi (příchod nových dětí, organizační změny)
 • aktuálními situacemi (změny v rodině, změny ve třídě v okolí MŠ)
 • spontánními situacemi
 • společné projekty – Den Země, Přátelé, kteří s námi žijí na Zemi, Chceme být zdraví

 

 Třídní dokumentace:
 • docházka dětí
 • přehled výchovné práce
 • evidenční list dítěte
 • pedagogická diagnostika u každého dítěte
 • třídní vzdělávací program

 

 Odborná úroveň učitelek:
–   viz . příloha – plán vzdělávacích akcí (osvědčení založena v osobních spisech uč.)

 

Spolupráce s rodiči:
Samostatné třídy budou samostatně spolupracovat s rodiči a to formou zainteresování rodičů do činností dětí a akcí mateřské školy. Spolupráce bude probíhat přímo ve třídách podle zájmů rodičů, ale i mimo školu. Spolupráce ředitelky s výborem rodičů – sledování stavu finančních prostředků, jejich čerpání pro potřeby MŠ na základě vyhodnocení podmínek. Projednávání činnosti MŠ.

 

Práva rodičů:
 • možnost přístupu do třídy a zúčastnit se činností dítěte
 • možnost účastnit se na tvorbě programu školy i jeho hodnocení
 • možnost pravidelného informování o prospívání a rozvoji dítěte
 • možnost volby třídy, kterou bude dítě navštěvovat
 • možnost nahlédnutí do pedagogické diagnostiky dítěte

 

 Povinnosti rodičů:
 • respektovat vnitřní řád školy
 • respektovat potřeby mateřské školy pro realizaci činností dětí

 

 Ve vtahu k rodičům pedagog:
 • usiluje o vytváření partnerských vztahů mezi školou a rodiči
 • odpovídá za to, že rodiče mají přístup za svým dítětem do třídy a možnost účastnit se jeho činností
 • umožňuje rodičům účastnit se na tvorbě programu školy i na jeho hodnocení
 • vede s rodiči dítěte průběžný dialog o dítěti, jeho prospívání a rozvoji
 • umožní mu nahlédnout do pedagogické diagnostiky dítěte

 

Obsah vzdělávání – tematické celky

 

Hlavní téma :       Modrá planeta – můj domov

 

Klíčové kompetence :
 • učení – učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje, při zadané práci dokončí, co započalo, dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům
 • řešení problémů – problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti, postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje, spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací, hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady), využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost
 • komunikativní –  ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
 • sociální a personální – ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje, v běžných situacích uplatňuje společenské návyky a pravidla společenského styku, je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy
 • činnostní a občanské – dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní a společenské)

 

Podtémata:

 

Moje školka já a kamarádi
 • poznáváme prostředí třídy, školky
 • určujeme si pravidla soužití v MŠ, moji kamarádi, dospělí, osobnost dítěte samotného
 • zdobíme třídu a školku
 • hrajeme hry, hrajeme si na školu – budu školák – připravujeme se na školu
 • oslavujeme Den dětí
Dílčí vzdělávací cíle:
 • získání relativní citové samostatnosti
 • posilování prosociálního chování k ostatním lidem (v mateřské škole, v herní skupině)
 • rozvoj společenského a estetického vkusu
 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)
 • rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)

 

 Poznáváme jak je svět barevný
 • pozorujeme proměny v ročních obdobích, sváteční tradice
 • pozorujeme počasí, poznáváme časové představy
 • práce a hry s přírodninami, tvoření z ekomateriálu
 • ekologie – třídění odpadu, péče o přírodu, ekosystémy
 • živá a neživá příroda v proměnách – experimentování
Dílčí vzdělávací cíle
 • pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit
 • rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám
 • rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti
 • osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
 • rozvoj tvořivosti, (tvořivého myšlení řešení problému, tvořivého sebe vyjadřování)

 

 Chráníme svou Zemi a vše kolem ní
 • poznáváme planetu Zemi, poznáváme Vesmír
 • živá příroda – zvířata
 • život ve společnosti lidí- poznávání různých kultur a národností
 • vztah ke kulturním hodnotám – pohádky, bajky, pověsti
 • vztahy a postavení v rodině
 • technika na Zemi
 • oslava Dne Země
Dílčí vzdělávací cíle:
 • vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých změnách
 • rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství (třída, rodina, ostatní děti)
 • vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností
 • osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické)

 

 Bydlíme ve městě
 • poznávám moje město, hlavní město – pověsti, historie
 • povolání vážit si lidské práce
 • doprava – dopravní prostředky, dopravní značky, co dělají chodci
 • velká škola a já (seznámení se návštěvy ve škole)
Dílčí vzdělávací cíl:
 • rozvoj a užívání všech smyslů
 • posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)
 • rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání
 • seznamování s místem a prostředím ve kterém dítě žije
 • vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení

 

 Staráme se o své zdraví
 • sportování všeho druhu a otužování
 • zdravě jíme
 • naše tělo stůně
 • nezdravý život – drogy, kouření, alkohol
 • moje tělo – orgány
Dílčí vzdělávací cíle :
– vytváření zdravých životních návyků a postojů jeho základů zdravého životního stylu

 

Systém evaluace:
 • týdenní hodnocení TVP PV – pedagogové
 • hodnocení pedag. práce, sebehodnocení – práce učitele, či dítěte (denně, průběžně) pedagogové
 • každodenní záznamy v pedagogické diagnostice u jednotlivých dětí (pedagogové)
 • měsíční hodnocení ŠVP PV a návaznost TVP PV – změny, doplnění (společně na pedagogických poradách)
 • čtvrtletní hodnocení formou dotazníků – třídní učitelky
 • vlastní hodnocení formou dotazníků – závěr roku (celý kolektiv mateřské školy)
 • dotazník pro rodiče
 • kontrolní činnost provozu dle plánu
 • hospitační činnost dle plánu

 

Příloha č. 1

 

Zásady provozního řádu mateřské školy
Využití zařízení pro jiné aktivity:
Zařazování a organizování společných činností pro děti a jejich rodiče v provozní době i
mimo provozní dobu dle třídních programů.

 

II. Režimové požadavky
Nástup dětí – do 8.00 nebo dle potřeby rodičů po domluvě s učitelkou
Spontánní hra – průběžně po celý den není časově omezována
Činnosti dětí řízené pedagogem – průběžně po celý den není časově omezeno
Sledování televize – 1x týdně ? hodiny
Pohybové aktivity – vytvářet prostor pro pohybovou aktivitu, doplnit tělocvičné nářadí a hračky pro spontánní pohyb
Druh pohybových aktivit – spontánní pohyb a řízený pohyb pedagogem (zdravotní cvičení, pohybové hry, samostatné používání pomůcek ke spontánnímu pohybu)
Frekvence zařazování pohybových aktivit –  2/3 pobytu dítěte v MŠ
Pobyt venku –  k pobytu venku je využívána školní zahrada, zeleň udržují pracovníci firmy Chetes, pískoviště udržuje školníková mateřské školy
Časový údaj – dopoledne od 10.00 do 11.30, odpoledne od 14.45 do 16.30
Délka pobytu –   2 – 3 hodiny denně podle počasí
Způsob využívání pobytu venku – pobytu venku využíváme i v době řízených činností
Odpočinek a spánek – v režimu dne zařazen od 12.15 – 14.15 respektujeme individuální potřeby dětí, odpočinek dětí je 1/2 hodiny
Ukládání lehátek a jiných pom. Matrace jsou uloženy jednotlivě v oddělených boxech, lůžkoviny se ukládají společně s pyžamem do košů drátěného systému.

 

Stravování
Příprava stravy – vlastní na odloučené pracoviště se strava dováží
Podávání svačin – od 8:30 do 9:00
Systém podávání svačin –  kuchařky stravu naservírují děti se samy obsluhují
Obědy –  doba výdeje od 11:30 do 12:15
Časový odstup –  jednotlivých jídel tříhodinový interval
Dovážená strava –  svačina se dováží v 8.15, oběd v 11.00 dohromady s odpolední svačinou
Jídlo dováží firma R. Dvořák dle platných předpisů. Připravuje ho školnice odloučeného pracoviště.
Pitný režim – nápoje každý den připravují pracovnice školní jídelny a během dne je doplňuje o doplnění se stará uklízečka na patřičné třídě
Druh nápojů –  ovocné čaje a ovocné nápoje, voda, mléko
Způsob obsluhy – děti se obsluhují samy, mají své hrnečky připravené na tácu, pití si nalévají samostatně z barelu nebo z konvičky

 

Otužování
– otužování vodou, vzduchem mlhoviště
– otužování probíhá denně
– podle ročního období buď po celý den v režimových momentech,
– způsob otužování u zdravotně oslabených dětí – sledování teploty ve třídě, přizpůsobování oblečení přiměřeně k počasí