ŠKOLNÍ ŘÁD

Úvodní ustanovení

Obsah školního řádu je vymezen v souladu s § 30 odst. 1 zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a jinými souvisejícími normami, např. zákonem č. 258/2000 Sb., o školním stravování, zákonem o sociální podpoře ve znění pozdějších předpisů.

Práva dětí vycházející z Úmluvy o právech dítěte

 • Právo na vzdělávání, právo na možnost vyjádřit svůj názor

 • Právo rovného přístupu ke vzdělávání bez diskriminace

 • Právo na uspokojování základních potřeb (fyziologických, psychických a sociálních)

 • Právo na harmonický rozvoj

 • Právo na ochranu před násilím

 • Právo na svobodnou hru

 • Využívat vlastní kulturu a náboženství

 • Dítě se speciálními potřebami nárok na podporu a zvláštní péči

Další práva a povinnosti dítěte

 • Kdykoliv se napít

 • Jít kdykoliv na toaletu

 • Jíst pouze tolik kolik dítě chce

 • Být vždy vyslechnuto

 • Zvolit si hru nebo činnost z nabídky svého přání

Dítě, které začíná MŠ navštěvovat, by mělo již samostatně chodit – nepoužívat kočárek, umět držet lžíci a jíst lžící, pít z hrníčku nebo sklenice, samostatně používat WC ne nočník, umývat se nenosit plíny, umět smrkat, nepoužívat dudlík, má se snažit samo oblékat a nazouvat obuv.

Organizace předškolního vzdělávání

 1. Zapsané děti jsou rozděleny do šesti tříd v MŠ Malé náměstí 2. Do všech tříd jsou zařazeny děti z různých ročníků, děti nejsou rozděleny podle věku, Sourozenci mají možnost navštěvovat společně jednu třídu. Rodiče při zápisu mají možnost si vybrat třídu, kde je například kamarád jejich dítěte. Děti zůstávají ve stejné třídě po celou dobu tří ročníků, pokud se nezmění provozní a personální podmínky.

 2. Každé dítě má v MŠ svoji značku, kterou používá po celý rok.

 3. Rodiče v součinnosti se školou pomáhají vést děti k samostatnosti při stolování, sebeobsluze, hygieně, uklízení hraček, oblékání a obouvání, vedou děti k používání kapesníků. Dbají, aby děti měly ve svých přihrádkách pořádek. Pomáhají škole při vytváření společenských návyků.

 4. Pobyty dětí venku se realizují podle počasí většinou na školní zahradě, v okolí MŠ (vycházky do lesoparku, hřiště, a sportovní plochy) nebo v menší míře tematickými návštěvami vzdálenějších míst města (parky, výstavy, centrum, exkurze).

 5. Škola organizuje podle zájmu rodičů i jiné aktivity, které zajišťují jiné subjekty a které jsou úplatné, dětmi je hrazen pouze pronájem zařízení, nebo doprava (předplavecký výcvik, bruslení, školní výlety, divadelní představení, návštěva kina, naučné programy ekocentrum Cheb). Zdarma ve spolupráci se ZŠ navštěvujeme tělocvičnu hlavně v zimních měsících. Ostatní pohybové aktivity za přítomnosti trenéra se uskutečňují na hřišti FK hvězda Cheb v případě odpovídajícího počasí. Členský příspěvek do sportovního klubu Školka a škola v pohybu je ve výši 100 ,- Kč na rok. Tyto aktivity nejsou pro děti povinné, o jejich účasti rozhodují rodiče. Souhlas s účastí svého dítěte stvrzují podpisem. Pokud se dítě akce nezúčastní je mu zajištěn plnohodnotný náhradní vzdělávací program popřípadě i v jiné třídě.

Organizace rozdělení tříd – třídy jsou naplňovány do počtu 28 dětí

Malé náměstí

Žlutá budova                     Zelená budova                     Červená budova

Hvězdička                           Stromeček                             Jablíčko

Sluníčko                              Dráčata                                   Jahůdka

Režim dne:

6:00 – 8:00 hry a spontánní činnosti dětí, zapojení do řízených, individuálních, skupinových nebo společných činností, pitný režim

8:00 – 9:45 přivítání dětí, komunitní kruh, svačina – děti se obsluhují samy (mazání pečiva) pokračování započatých individuálních a skupinových nebo společných činností, her, jejich postupné ukončení

9:45 – 11:45 pobyt dětí venku se spontánní pohybovou aktivitou, pozorování, exkurze a výlety

11:45 – 12:15 oběd, postupné ukládání na lůžka

12:00 – 14:30 poslech pohádky, spánek dětí, u nespících odpočinek, aktivity pro nespící děti, prohlížení knih, a další klidné činnosti

14:30 – 17:00 vstávání spících dětí, odpolední svačina, spontánní činnosti dětí, hry, pokračování individuálních a skupinových činností, dle zájmu dětí, pobyt venku dle počasí, dílničky s rodiči, rozcházení v jedné třídě jednotlivých pavilonů

15:00-17:00 – rozcházení dětí – na všech budovách od 15:30 do 16:00 jsou děti na jedné třídě, od 16:00 do 17:00 se budou všechny děti rozcházet na červené budově ve třídě Jablíčko

 1. Provoz MŠ je celodenní od 6:00 do 17:00 hod., rodiče jsou povinni vyzvednout si dítě tak, aby škola mohla být v 17:00 opravdu uzavřena (to znamená vyzvednout si dítě v dřívější dobu než je 17:00 hod.). MŠ je po celou dobu provozu uzavřená. Je zabráněn volný vstup cizím osobám. Při příchodu i odchodu z MŠ musí osoby, které dítě doprovází, zvonit na příslušnou třídu. Učitelka se s nimi spojí domácím telefonem a vyzve je k uvedení jména . Po té vchod otevře el. vrátným. V zájmu bezpečnosti nesmí rodiče vpouštět jim neznámou osobu.

 2. Pokud si zákonní zástupci nevyzvednou dítě z MŠ včas, může se učitelka obrátit na obecní úřad, který je podle § 15 zákona č. 359/1999 Sb. O sociálně právní ochraně dětí povinen zajistit dítěti neodkladnou péči, případně se obrátí na Policii ČR podle par. 43 zákona č. 283/1991 Sb.

 3. Rodiče při příchodu předají dítě osobně učitelce nejdříve v 6:00 hod. Provozní zaměstnanec není zodpovědný za převzetí dítěte.

 4. Odchod dětí z mateřské školy v doprovodu jiných osob než zákonných zástupců musí být výslovně uveden v evidenčním listě (jméno a příjmení konkrétní osoby, respektive vztah k dítěti teta, babička aj.) a na písemném zmocnění zákonného zástupce s podpisem zmocněnce.

 5. Zákonní zástupci a osoby pověřené po vyzvednutí dítěte opustí neprodleně areál školy i školní zahrady.

 6. Rodiče mohou dítě do MŠ přivádět do 8:00 hod. Dítě lze výjimečně přivést i později na základě předchozí domluvy s učitelkou, ale jen pokud nenaruší časový režim třídy.

 7. Děti, které v MŠ neobědvají, si rodiče vyzvedávají v 11:30 hod. Děti, odchází z MŠ po obědě v době od 12:30 hod. do 12:45 hod, odpoledne od 14:45

 8. V době hlavních prázdnin je provoz přerušen či omezen. Škola je na dobu 4 týdnů zcela uzavřena z důvodu nutné údržby a čerpání dovolené zaměstnanců.

 9. V měsíci červenci a srpnu lze přijmout do mateřské školy děti z jiné MŠ, a to nejvýše na dobu, po kterou jiná mateřská škola přerušila provoz.

 10. Děti, které jsou do MŠ přijaty, by ji měly navštěvovat pravidelně, zvláště v období zvykání. V případě, že dítě bez omluvy nechodí do MŠ po dobu delší než dva týdny, může ředitelka školy rozhodnout o ukončení docházky dítěte. Pokud bude dítě nepřítomno déle než 1 měsíc, zákonný zástupce musí dát písemné zdůvodnění nepřítomnosti

 11. Nepřítomnost dítěte musí rodič nahlásit, pokud je známa předem, pokud není známa, – neprodleně nahlásit a omluvit: ústně, nebo telefonicky. Rodič musí také stejným způsobem nahlásit odchod dítěte z MŠ v jinou dobu, než je běžně zvykem

 12. Režim dne je stanoven tak, aby se dal pružně měnit podle činností a akcí s dětmi, trvale je stanovena doba oběda a odpočinku dětí.

 13. Doporučujeme rodičům, aby své děti zvykali na určitý stálý režim (např. doba vstávání, oběda, doba odpočinku) i v rodině se pak lépe vyrovnávají s novými a nezvyklými situacemi – lépe se adaptují, pokud se mohou opřít o určité neměnné body, které jsou jim známé

 14. Rodiče přivádí děti do školy oblečené tak, aby se mohlo volně pohybovat a samostatně se svlékat a oblékat. Obuv musí být pevná, akorát velká. Veškeré oblečení a obutí musí být označeno.

 15. Každé dítě by mělo mít jeden oděv do třídy a jiný oděv na pobyt venku, v přihrádce náhradní prádlo, vhodnou obuv do deště a pláštěnku. Sledujte počasí a podle něj děti oblékejte, denně chodíme ven. Pobyt venku se neuskutečňuje jen při silném větru, náledí, mrazu pod 10 st. C, silnému dešti, mlze a při silném slunečním záření.

 16. Rodiče mění dětem pyžamo 1 x týdně

 17. Doba odpočinku – děti do spánku nenutíme, respektujeme biologické potřeby dětí, pokud neusnou, mohou jenom odpočívat, prohlížet si knížku nebo provádět podobné klidové činnosti, nesmí rušit spánek ostatních dětí

 18. Spojování dětí na třídách se uskutečňuje zejména z důvodů organizačních – nepřítomnost učitelek, malý počet dětí. Děti se spojují převážně v době odpočinku, kdy každé dítě má svoje lehátko a lůžkoviny. Spojování tříd v době pobytu venku se uskutečňuje v rámci bezpečnosti – dostatečný pedagogický dozor.

 19. Děti si mohou vzít do školy svou oblíbenou hračku, při čemž rodiče odpovídají za bezpečnost hračky. Doporučujeme nedávat dětem drahé hračky. Za rozbití nebo ztracení hračky nenese škola odpovědnost.

Zacházení s majetkem MŠ ze strany dětí

 1. Děti jsou povinny dodržovat třídní pravidla, se kterými je učitelky seznámí. Jedno z pravidel je správné zacházení s hračkami, pomůckami a ostatním vybavením třídy. Pokud dítě poškodí hmotný majetek školy, jsou rodiče povinni škodu škole uhradit.

 2. Škole je pojištěna proti poškození na majetku třetí osoby se spoluúčastí do 500 Kč,-. Pokud dojde ke ztrátě věcí dítěte (oblečení, obuv) nižší částky je škola povinna škodu uhradit. Rodiče jsou povinni škodnou událost oznámit.

Ochrana osobnosti ve škole (učitel, dítě, zákonný zástupce, škola)

 1. pedagogičtí pracovníci mají povinnost zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišli do styku

 2. právo zákonných zástupců dětí na přístup k osobním údajům, na opravu a výmaz osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů se řídí směrnicí ředitele školy k ochraně osobních údajů.

 3. Zpracování osobních údajů dětí za účelem propagace školy ( webové stránky, propagační materiály, kronika školy, fotografie) je možné pouze s výslovným souhlasem zákonných zástupců dětí

Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

Všichni zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci se vzájemně respektují, dbají o vytváření partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností. Dbají o dodržování základních společenských pravidel a pravidel slušné a zdvořilé komunikace.Zaměstnanec školy musí usilovat o vytváření dobrého vztahu zákonných zástupců a veřejnosti ke škole. Informace, které zákonný zástupce dítěte poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o dítěti (zdravotní způsobilost,…( jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí zákonem č. 101/2000sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady )EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Bezpečnost a ochrana zdraví

Z bezpečnostních důvodů se rodiče ani jiné osoby nesmí bez předchozí domluvy s pracovníkem školy, samostatně pohybovat v prostorách a areálu školy, kromě prostor určených k převlékání dětí.

 • Rodiče (zákonní zástupci dítěte) se po vyzvednutí dítěte nezdržují déle než je zbytné a opustí neprodleně areál školy a školní zahrady

 • V případě kdy MŠ uspořádá ve třídách setkání s rodiči ke spolupráci třídního vzdělávacího programu, je povinností rodičů se dětem plně věnovat a provádět s ním zadanou činnost podle pokynů učitelek, není přípustné, aby se děti nekontrolovaně pohybovaly po třídě bez dozoru – učitelky se nemohou zároveň věnovat dětem i rodičům.

 • Pokud rodič využívá předadaptační nebo adaptační program, musí se ve třídě vždy předem domluvit s učitelkou na způsobu a délce své přítomnosti.

 • Rodiče se mohou zdržovat déle ve škole pouze s vědomím ředitele školy – např. na pozvání (schůzky s rodiči, akce školy s rodiči a dětmi).

 • Rodiče jsou povinni po celou dobu docházky dítěte do mateřské školy předávat děti učitelkám do tříd osobně. Provozní pracovnice nejsou zodpovědné za převzetí dítěte.

 • Jiné osoby než zákonní zástupci dítěte mohou vyzvednout dítě jen na základě písemného svolení zákonných zástupců – zmocnění.

 • Rodiče mohou děti do mateřské školy vodit pouze tehdy, pokud jsou zcela zdravé a nemají žádné příznaky nemoci či infekce. Trvalý kašel, průjem, zvracení, přetrvávající zelená rýma, červené spojivky očí a podobné příznaky jsou příznaky nemoci, i když děti nemají teplotu! Škola není na izolaci nemocného dítěte od kolektivu zařízena jak stavebně tak personálně, a proto v případě zjištění příznaku nemoci u dítěte okamžitě informujeme rodiče a požadujeme jeho vyzvednutí z kolektivu.

 • Děti nemocné se samy necítí dobře – běžný režim školy je pro ně zátěží a zároveň přenášejí infekci na další zdravé děti. Pokud bude rodič trvat na převzetí evidentně infekčně nemocného dítěte, budeme požadovat potvrzení od dětského lékaře o bezinfekčnosti dítěte.

 • Rodiče mají povinnost oznámit učitelce ve třídě jakékoliv skutečnosti, které se týkají zdravotního stavu dítěte a které se udaly i mimo MŠ (alergie, mdloby, nevolnost, křeče, úraz apod.) či v případě výskytu vší u dětí.

 • Léky a léčebné prostředky (kapky, masti, tablety) ve škole nepodáváme. Výjimečně by se mohl podávat lék, který dítě musí brát pravidelně a pokud by vynecháním dávky nebylo ohroženo na životě. Rodiče musí požádat ředitelku školy o souhlas. Ředitelka s rodičem uzavře písemnou dohodu.

 • Při oslavách v MŠ je nepřípustné dětem dávat potraviny domácí výroby (cukroví, moučníky, dorty), na všechny tyto potraviny musí rodiče přinést doklad o nákupu.

 • Opatření při výskytu pedikulózy (zjištění ve škole)- v souladu se zákonem č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví, § 55-57 a dle zákona č. 561/2004 sb., (školský zákon) stanovuje při objevení vší následující postup:

 • pedagog oddělí dítě od skupiny dětí a vyzve zákonné zástupce, aby si dítě co nejdříve vyzvedli k provedení očisty a odnesli všechno náhradní oblečení k vyprání

 • současně je upozorní, že v případě neprovedení odvšivení, nebude v dalších dnech do dětského kolektivu jejich dítě přijato, zdůrazní, že za odvšivení, ze zákona odpovídá zákonný zástupce, škola tuto povinnost nemá

 • škola vymění ložní prádlo dítěte, zajistí vysátí koberců a dezinfekci šatní skříňky, provede filtr u ostatních dětí (předem musí být projednán souhlas rodičů na informativní schůzce před zahájením školního roku nebo individuálně před plánovaným provedením filtru) a pedagogové provedou zápis do přehledu výchovné práce

 • pokud zákonní zástupce se školou nespolupracují a posílají do kolektivu neodvšivené dítě, bude o této skutečnosti informován příslušný orgán sociální péče

 • Rodiče nesou část odpovědnosti za své dítě i po dobu, kdy je ve škole:

 • Odpovídají za to, co mají děti v šatnách, učitelky nejsou povinny kontrolovat obsah přihrádek a tašek, zda neobsahují nebezpečné věci (ostré předměty, léky, apod.)

 • Rodiče plně zodpovídají za oblečení a obutí svých dětí a za věci (šperky, knížky, hračky, potraviny, kostýmy), které si dítě bere s sebou do školy (mohou např. zapříčinit úraz dítěte).

Definice školního úrazu:

 • Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí. Výchovnou a vzdělávací činností je účast dětí při výchovné a vzdělávací práci školy, ve škole od vstupu dětí do jejích prostor až do odchodu z nich a každá činnost vyplývající z přímé souvislosti s tím. Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal dětem při organizovaných akcích školou i mimo ni, které jsou uskutečňovány za dozoru pověřené osoby. Jedná se zejména o úrazy dětí na vycházkách, výletech, zájezdech a exkurzích. Školní úrazem není úraz, který se stane dětem na cestě do školy a zpět nebo na cestě tam a zpět na místo, které bylo určeno jako shromaždiště mimo areál školy při akcích konaných mimo školu.

Úplata za předškolní vzdělávání

 1. Za předškolní vzdělávání platí zákonní zástupci dítěte úplatu.

 2. Úplata se neplatí za děti v posledním ročníku mateřské školy.

 3. Výši úplaty stanovuje ředitelka školy podle pravidel stanovených zákonem a činí na školní rok 500,- Kč.na jedno dítě a měsíc.

 4. Výše úplaty je pro všechny zapsané děti je stejná a platí po celý školní rok: od 1. září do 31. srpna. Úplata je splatná do 15. dne následujícího měsíce, může být hrazena bezhotovostně (trvalým příkazem z účtu k 10. dni v měsíci na účet školy) nebo v hotovosti ředitelce školy do 15. dne v měsíci

 5. O osvobození úplaty rozhoduje ředitelka na základě písemné žádosti.

 6. Písemná žádost musí obsahovat: komu je adresována, datum žádosti, druh žádosti (osvobození od úplaty), odůvodnění, jméno, příjmení a datum narození dítěte. Jméno a příjmení žadatele, bydliště, podpis + doložení odůvodnění.

 7. Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce, který pobírá příspěvek v hmotné nouzi nebo fyzická osoba, která o dítě pečuje a pobírá dávky pěstounské péče a tuto skutečnost prokáže ředitelce školy. Potvrzení o přiznání v hmotné nouzi je zákonný zástupce předložit každý měsíc.

 8. Žádost o osvobození úplaty se podává ředitelce předem na celý rok.

 9. V měsíci, kdy bude omezen nebo přerušen provoz školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitelka poměrnou výši úplaty odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu

 10. V měsíci červenci 2019 je naše škola celý měsíc uzavřena a úplata se neplatí. Škola zajišťuje tento měsíc jinou mateřskou školu. Pokud budou chtít rodiče dítě přeřadit musí odevzdat písemnou žádost o přeřazení ředitelce do 31. 5. ,kterou si vyzvednou na třídě.

 11. Rodiče musí dodržovat termín placení úplaty stanovený školou i v případě nepřítomnosti dítěte ve škole. Opakované nezaplacení úplaty může být důvodem k ukončení docházky dítěte do MŠ.

 12. Jestliže se v mateřské škole vzdělává dítě pravidelně kratší dobu, než odpovídá provozu, v němž je dítě vzděláváno, může se ve zbývající době vzdělávat další dítě. Pro toto dítě je stanovena výše úplaty na 400 Kč,-.

Stravné

Stravné je hrazeno zálohově do 15. dne v měsíci. První platba činí 900 Kč a musí být uhrazena před nástupem dítěte do MŠ. Další platby se řídí počtem odebraných jídel. Denní stravné činí 41 Kč,-. Přesnídávka 10 Kč-, oběd 22 Kč-, svačina 9 Kč-. Platit v hotovosti lze pouze výjimečně. Rodiče platí stravné inkasem a trvalým příkazem k inkasu u své banky na sběrný účet školy.

Stravování je zajištěno vlastní kuchyní. Děti se stravují přímo ve třídách. Pitný režim je dodržován denně nabídkou tekutin na třídách a na zahradě. Svačinu nelze odnášet domů.

Odhlašování a přihlašování obědů

Obědy je možné odhlásit nebo přihlásit v době od 6:30 do 12:45 hod. a to vždy den předem (např. páteční oběd je nutné odhlásit nebo přihlásit nejpozději ve čtvrtek)

Neodhlášený oběd (v případě náhlého onemocnění si mohou rodiče vyzvednout a odnést ve vlastních nádobách v době vydávání obědů ve 12:00 hod. (platí pouze první den nepřítomnosti)

Další práva a povinnosti rodičů

 1. Rodiče mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání. Rodiče jsou průběžně a podle potřeby informováni na schůzkách pro rodiče nebo na informační nástěnce v šatně dětí. Kontakt rodičů s učitelkami je umožněn denně při předávání dětí. S ředitelkou školy každé pondělí od 8:00 do 15:30 nebo i jinak po domluvě. Konzultační dny ohledně prospívání dítěte jsou vyvěšeny v šatnách jednotlivých tříd – rodiče si domluví s učitelkami hodinu schůzky.

 2. Rodiče mají právo na informace a poradenskou službu v záležitostech, které se týkají vzdělávání dětí.

 3. Rodiče mají právo vyjadřovat se k podstatným záležitostem týkajících se vzdělávání svých dětí.

 4. Rodiče jsou povinni oznámit a předat rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky ředitelce školy.

 5. Rodiče jsou povinni oznamovat škole údaje do školní matriky (evidence dětí), která obsahuje jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, státní občanství, místo trvalého pobytu, zdravotní pojišťovnu. Dále jméno a příjmení, telefonní kontakt zákonného zástupce dítěte. S tím souvisí i povinnost oznámit v průběhu celé docházky dítěte do mateřské školy každou změnu, týkající se dítěte či zákonného zástupce (např. změna adresy, příjmení, svěření dítěte do péče, telefonní kontakt)

 6. Rodiče jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

 7. Ředitelka může ukončit docházku dítěte do mateřské školy po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce, jestliže:

 • se dítě bez omluvy zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny

 • zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ např. pozdní vyzvedávání dítěte z MŠ po skončení provozu.

 • ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení

 • neuhradí úplatu za vzdělávání nebo stravné ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.

Povinné předškolní vzdělávání

 • zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formou docházky v pracovních dnech mimo školních prázdnin

 • předškolního vzdělávání je stanoveno na 4 hodiny denně od 8:00 do 12:00 hod

 • zůstává ale právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu

Poskytování bezplatné jazykové přípravy v předškolním vzdělávání

 • mateřská škola zřizuje skupinu pro děti s odlišným mateřským jazykem, v případě , že v rámci jednoho místa poskytovaného vzdělávání je od 4 a více dětí cizinců

 • pro poskytnutí bezplatné jazykové přípravy musí zákonný zástupce předložit mateřské škole žádost (formulář žádosti si vyzvedne v ředitelně školy)

 • jazykovou přípravu v případě zřízení skupiny bude zajišťovat jeden kmenový pedagog, který bude vzdělávání poskytovat dle metodiky MŠMT

 • pokud nebude zřízena skupina bude jazyková příprava pro tyto děti prováděna v jednotlivých třídách individuálně

 • pro letošní školní rok 2021/2022 skupina zřízena nebude

Omlouvání nepřítomnosti dítěte

 • nepřítomnost dítěte omlouvá zákonný zástupce předem nebo první den nepřítomnosti telefonicky v příslušné třídě

 • po ukončení nepřítomnosti dodá učitelce písemnou omluvenku (tiskopis k vyzvednutí v šatně)

 • učitelka eviduje školní docházku třídy

 • případě neomluvené absence nebo zvýšené omluvené absence informuje učitelka ředitelku školy

 • ředitelka poskytnuté informace projedná se zákonným zástupcem

 • při pokračující absenci ředitelka postoupí věc k řešení orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD)

Individuální vzdělávání dítěte § 34, školského zákona

 • zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání individuálním vzděláváním dítěte, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy

 • oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

 • oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat
  a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte,

 • b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,

 • c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

 • ( tiskopis k vyzvednutí u ředitelky školy)

 • ředitel mateřské školy předá zákonnému zástupci dítěte přehled oblastí, v nichž má být dítě vzděláváno

 • ředitel mateřské školy předá zákonnému zástupci dítěte přehled oblastí, v nichž má být dítě vzděláváno

 • zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření přiměřených dovedností a schopností

 • způsob ověření – jednodenní pobyt dítěte v mateřské škole v době od 8:00 do 11: 30 hod

 • termíny ověření, včetně náhradních termínů: 23. 11. 2021, náhradní termín 26.11.2021

 • ředitel mateřské školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření a to ani v náhradním termínu.

 • výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními

Podpůrná opatření I. stupně

 • Ředitel mateřské školy rozhodne o poskytování podpůrných opatření prvního stupně bez doporučení školského poradenského zařízení i bez informovaného souhlasu zákonného zástupce. Tím není dotčeno právo zákonného zástupce na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte (§ 21 školského zákona).

 • Učitelka mateřské školy zpracuje plán pedagogické podpory, ve kterém bude upravena organizace a hodnocení vzdělávání dítěte včetně úpravy metod a forem práce a projedná jej s ředitelem školy.

 • Pokud by nepostačovala podpůrná opatření prvního stupně (po vyhodnocení plánu pedagogické podpory), doporučí ředitel školy využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení za účelem posouzení speciálních vzdělávacích potřeb dítěte (§ 16 odst. 4 a 5 školského zákona a § 2 a § 10 vyhlášky č. 27/2016 Sb.)

Podpůrná opatření II. až V. stupně

 • Podmínkou pro uplatnění podpůrného opatření II. až V. stupně je doporučení školského poradenského zařízení s informovaným souhlasem zákonného zástupce dítěte. K poskytnutí poradenské pomoci školského poradenského zařízení dojde na základě vlastního uvážení zákonného zástupce, doporučení ředitele mateřské školy nebo OSPOD.

 • Za spolupráci se školským poradenským zařízením v souvislosti s doporučením podpůrných opatření dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami (11 vyhlášky č. 27/2016 Sb.) je odpovědna jedna učitelka z příslušné třídy určená ředitelkou školy.

 • Ředitelka školy zahájí poskytování podpůrných opatření II. až V. stupně bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a získání informovaného souhlasu zákonného zástupce.

 • Ředitelka školy vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření jedenkrát ročně, v případě souvisejících okolností častěji. K ukončení poskytování podpůrného opatření II. až V. stupně dojde, je-li z doporučení školského poradenského zařízení zřejmé, že podpůrná opatření 2. až 5. stupně již nejsou potřeba. V takovém případě se nevyžaduje informovaný souhlas zákonného zástupce, s ním se pouze projedná (§ 16 odst. 4 školského zákona a § 11, § 12 a § 16 vyhlášky č. 27/2016 Sb.).

Vzdělávání dětí nadaných

 • Mateřská škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných

 • Mateřská škola je povinna zajistit realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory

Závěrečné ustanovení:

 • seznámení se Školním řádem a jeho dodržování je závazné pro rodiče (zákonné zástupce dítěte) a zaměstnance školy.

 • školní řád je zveřejněn na přístupném místě ve škole, prokazatelným způsobem jsou s ním seznámeni zaměstnanci školy a o jeho vydání a obsahu jsou informováni zákonní zástupci dětí

 • s vybranými částmi Školního řádu byly seznámeny děti, forma seznámení odpovídala věku a rozumovým schopnostem dětí.

Školní řád vydán dne 31. 8. 2021 ředitelkou MŠ

Věrou Pechrovou

Účinnost od 1. 9. 2021