Mateřská škola, Malé náměstí 2, Cheb 350 02

 

 

 

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy za rok 2016/17

 

 

Obsah:
 • základní údaje o škole
 • projekty
 • údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti
 • údaje o příjímání nebo zařazování dětí
 • výsledky vzdělávací činnosti
 • další vzdělávání pracovníků
 • údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI
 • údaje o mimoškolních aktivitách
 • základní údaje o hospodaření

 

 

Charakteristika školy
Název: Mateřská škola Cheb, Malé náměstí 2,  příspěvková organizace
Sídlo: Malé náměstí 2, 350 02 Cheb
Zřizovatel: Město Cheb
Ředitel škol: Věra Pechrová
Zástupce řed. školy: Věra Šilhánková
Vedoucí školní jídelny: Jitka Lhotová
Telefon: 354 423 213
E-mail: info.matskola2@ volny.cz 
Internetové stránky: www.mszlatacek –cheb@ wz.cz

 

Základní údaje o škole
Mateřské škola je příspěvkovou organizací. Budova  panelákového typu se nachází na sídlišti Zlatý vrch. Ve školním roce 2016/2017 probíhalo předškolní vzdělávání v pěti třídách s probí celodenním provozem. Věkové složení tříd bylo heterogenní. Jedna třída byla uzavřena pro malý počet dětí. Tyto prostory byly pronajaty soukromému subjektu Waldorfská škola a mateřská škola Wlaštovka Karlovy Vary o. p. s., Modenská 150/15, Doubí 360 07 Karlovy Vary.
Součástí mateřské školy je školní jídelna a zahrada. Školní jídelna připravovala v rámci doplňkové činnosti stravu pro mateřskou školu Wlaštofka a Mateřskou školu Diakonii Cheb. Celkem se připravovalo 60 porcí pro tyto subjekty. Školní jídelna také připravovala dietní jídla ve spolupráci s nutričním terapeutem.
Dětské hřiště, které je součástí školní zahrady bylo pro veřejnost uzavřeno.

 

Profilace jednotlivých tříd
Třídy nemají svou typickou profilaci na třídách se pracuje vyváženě ve všech oblastech. RVP PV

 

Projekty
Mateřská škola se zapojila do projektu Zdravá abeceda ve spolupráci s KHS – škola obdržela pomůcky a metodické materiály, podle kterých po celý školní rok pracovala. Byla uspořádána i beseda  pro rodiče s nutričním poradcem

 

Vzdělávací model školy: 
osobnostně orientovaný  – cíle modelu směřují k dítěti .
Tyto cíle jsme naplňovali v tématech ŠVP PV) plán je vypracován na období šk. roku 2015- 2018.

 

Název  programu : Modrá planeta – můj domov

 

Motto : Svět je velké zrcadlo- chováš – li se k němu dobře, odmění tě, ničíš – li ho, potrestá tě.

 

Podtémata :
Moje školka já a kamarádi
 • poznáváme prostředí třídy, školky,
 • určujeme si pravidla soužití v MŠ, moji kamarádi, dospělí, osobnost dítěte samotného
 • zdobíme třídu a školku
 • hrajeme hry, hrajeme si na školu – budu školák – připravujeme se na školu
 • oslavujeme Den dětí
Dílčí vzdělávací cíle :
 • získání relativní citové samostatnosti
 • posilování prosociálního chování k ostatním lidem ( v mateřské škole, v herní skupině )
 • rozvoj společenského a estetického vkusu
 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních ( vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních ( výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)
 • rozvoj tvořivosti ( tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření )

 

Poznáváme jak je svět barevný
 • pozorujeme proměny v ročních obdobích, sváteční tradice
 • pozorujeme počasí, poznáváme časové představy
 • práce a hry s přírodninami, tvoření z ekomateriálu
 • ekologie – třídění odpadu, péče o přírodu, ekosystémy
 • živá a neživá příroda v proměnách – experimentování
Dílčí vzdělávací cíle:
 • pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit
 • rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám
 • rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti
 • osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
 • rozvoj tvořivosti, (tvořivého myšlení řešení problému, tvořivého sebevvjadřování)

 

Chráníme svou Zemi a vše kolem ní
 • poznáváme planetu Zemi, poznáváme Vesmír
 • živá příroda – zvířata
 • život ve společnosti lidí- poznávání různých kultur a národností
 • vztah ke kulturním hodnotám – pohádky, bajky, pověsti
 • vztahy a postavení v rodině
 • technika na Zemi
 • oslava Dne Země
 Dílčí vzdělávací cíle :
 • vytváření elementárního povědomí o širším přírodní , kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých změnách
 • rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství ( třída, rodina, ostatní děti )
 • vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností
 • osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické)

 

Bydlíme ve městě
 • poznávám moje město, hlavní město – pověsti, historie
 • povolání vážit si lidské práce
 • doprava – dopravní prostředky ,dopravní značky, co dělají chodci
 • velká škola a já ( seznámení se návštěvy ve škole)
Dílčí vzdělávací cíle :
 • rozvoj a užívání všech smyslů
 • posilování přirozených poznávacích citů ( zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)
 • rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání
 • seznamování s místem a prostředím ve kterém dítě žije
 • vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení

 

Staráme se o své zdraví
 • sportování všeho druhu a otužování
 • zdravě jíme
 • naše tělo stůně
 • nezdravý život – drogy, kouření, alkohol
 • moje tělo – orgány
Dílčí vzdělávací cíle :
 • vytváření zdravých životních návyků a postojů jeho základů zdravého životního stylu
Tato integrovaná témata byla rozpracovávána do TVP, ve kterých se vzdělávací cíle plnily dle zájmů a schopností dětí.

 

Zaměstnanci školy
Pedagogové                           12                    všichni kavalifikovaní            všichni úvazek 1,0
Asistent pedagoga                 1                      kvalifikovaný                         úvazek 0,525
Provozní zaměstnanci ŠJ        4                                                                     všichni úvazek 1,0
Mzdová účetní                       1                      kvalifikovaná                         úvazek 0,23
Hlavní účetní                          1                      kvalifikovaná                         úvazek 0,23
Údržbář                                  1                                                                     DPP

 

Počty nově přijatých dětí
Ve školním roce 2016/2017 bylo na mateřskou školu přijato 41 dětí.

 

Výsledky vzdělávací činnosti
 Při plánování výchovných činností jsme využívali odborné literatury a tisku zejména nakladatelství PORTÁL (Šimon půjde do školy, Školka plná pohody, Jaro, Léto, Podzim, Zima v mateřské škole, odborný časopis Informatorium,  odborný časopis Poradce ředitelky MŠ. Inspiromat (nakl. RAABE),Zdravá mateřská škola, Činnosti v MŠ, internetový portál pro předškolní výchovu a materiály získané ze vzdělávacích seminářů. odborné metodiky zaměřené na jednotlivé vzdělávací oblasti RVP PV. Využívali jsme poznatků ze seminářů, které se týkaly Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. V plánování jsme vytvářeli dlouhodobější témata.
Třídní vzdělávací programy byly v souladu se Školním vzdělávacím programem a rámcovým programem. Programy se systematicky a průběžně vyhodnocovaly. Nedostatky jsme se snažili okamžitě napravit. Hodnocení probíhala formou autoevaluace zaměstnanců, evaluací třídních vzdělávacích plánů a pedagogickou diagnostikou dítěte. Vedly se diskuze k hodnocení na třídách mezi učitelkami, pedagogických a provozních poradách a schůzkách s rodiči.
S dětmi byly provedeny testy školní zralosti a s jejich výsledky byli rodiče osobně seznámeni.
V letošním školním roce jsme pokračovali na zintenzivnění spolupráce rodičů formou návštěv v MŠ , kde se zapojovali do výchovných činností – dílny s rodiči a dětmi. Rodiče přispívají mateřské škole různými materiály hlavně na výtvarné a pracovní činnosti. Evaluace výchovné činnosti v jednotlivých oblastech byla vyhodnocena dotazníky – vztah průběhu a výsledků vzdělávacích aktivit ke koncepci školy třídními učitelkami:
 1. oblast pohyb   – třída jsou nadále postupně vybavovány pomůckami pro spontánní pohyb, mohli jsme zařazovat různé pohybové aktivity i v prostoru velké tělocvičny – spolupráce se ZŠ – 98% výsledek dotazníků – evaluace, pomůcky na rozvoj a zdokonalování hrubé motoriky
 2. oblast jazyk byly zakoupeny didaktické pomůcky na jazykovou výchovu  s obrazovým materiálem, některé pomůcky byly i vyrobeny pedagogy –           82 % výsledek dotazníků – evaluace
 3. oblast poznávání – učitelkami byly vyrobeny pomůcky na poznávání grafických symbolů – písmena, číslice, doplňovaly se pomůcky a pracovní listy, třídy byly vybaveny stolními hrami na smyslové poznávání  89 % výsledek dotazníků – evaluace
 4. oblast estetika -průběžně byl nakupován výtvarný materiál a další pomůcky na rozvoj estetického cítění, děti si samy vyrábí výzdobu do tříd 90 % výsledek dotazníků – evaluace, byly zakoupeny pomůcky na logické myšlení
 5. oblast práce, grafomotorika – byly postupně doplňovány pracovní listy a pomůcky k rozvíjení grafomotoriky výtvarný materiál, zejména kreslících a psacích potřeb papíry velkého formátu, silné fixy, pastelky a tužky, pomůcky pro hrubou motoriku- byl zakoupen kinetický písek s kterým se dá pracovat ve třídě , mechanické hračky na hry v písku, další didaktické pomůcky k rozvoji jemné motoriky 88%.
Ke zkvalitnění vzdělávací činnosti je vypracován plán, který bude součástí ŠVP.

 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Učitelky se zúčastnily těchto seminářů :
 • Nápovědník pro ředitele
 • Diagnostika školní připravenosti
 • aktuální legislativní změny v předškolním vzdělávání
 • Waldorfská pedagogika
 • Manažérský rozvoj – strategické myšlení a rozvoj týmové spolupráce
 • Jak připravit dítě na přechod do základní školy
 • Vědomé pohybové aktivity a relaxace pro děti PV
 • Podporujeme nadané děti pro budoucnost

 

Kontrola ČŠI: neproběhla
Ostatní kontroly  – KHS – předmět kontroly  podle č. 28 nařízení (EU) č. 82/2004 – vyhodnocení jídelních lístků dle Nutričního doporučení MZ ČR

 

 

Mimoškolní aktivity
 • Spolupráce se ZŠ – pravidelné návštěvy dětí tělocvičny, společná příprava zahradní slavnosti u příležitosti rozloučení s dětmi, které nastupují do školy
 • Spolupráce s rodiči – tématické dílničky
 • Účast na divadelních představeních Zpč. Divadla Cheb
 • Představení pořádané Infocentrem Cheb
 • Představení divadelních souborů – návštěva souborů přímo v MŠ
 • Město Cheb – vítání občánků
 • Návštěva knihovny
 • Oslava karneval
 • Poznávací výlet  Kladská
 • Vystoupení dětí na adventních oslavách
 • Zahradní slavnost – rozloučení s předškoláky ve spolupráci se ZŠ
 • Spolupráce s PPP poradenství- přednáška pro rodiče
 • Spolupráce se Střední zdravotnickou školou – účast při akci  Den dětí,
 • Spolupráce se Střední pedagogickou školou Karlovy Vary – praxe studentů
 • Spolupráce s očním stacionářem – vyšetření zraku
 • Spolupráce s ortopedem – vyšetření klenby chodidel
 • Spolupráce s LF v Plzni – čištění zubů – ukázka
 • Návštěva muzea
 • Spolupráce se ZUŠ – shlédnutí představení žáků
 • Uspořádání dětské Olympiády ve spolupráci hřiště AGRO Cheb
 • Zajišťování programu ve spolupráci s MÚ – Vítání občánků
 • Sbírka plastových víček
 • Sbírka žaludů a kaštanů
 • Návštěva farmy na školním statku v Chebu
 • Návštěva tematických dílniček Ekoncentrum Cheb Dolní Dvory
 • Výlety jednotlivých tříd – Františkovy Lázně, rybník Amerika, Mariánské lázně,

 

 

Základní údaje o hospodaření
Rozpočty, které škola měla  k dispozici byly  dodrženy. Z příspěvku Města Cheb vznikl i hospodářský výsledek, z kterého zřizovatel poskytl škole část do rezervního fondu a fondu odměn. Ve spolupráci se zřizovatelem se zrekonstruovány další dvě výdejny jídel. Výdejny byly kompletně vybaveny nábytkem i mycími stroji. V rámci rozpočtu byla škola udržována zajištěním drobné údržby.

 

 

Výroční zpráva projednána: poradou pracovníků školy 15. 10. 2017
Zpracovala ředitelka školy: Věra Pechrová